FSCR - Impreuna vom salva Romania!
08
mart.

Statut


                                                 

STATUT

SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Federaţia “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”, se constituie, prin acordul liber exprimat al membrilor fondatori semnatari (anexa 1), ca organizaţie cu personalitate juridică, neguvernamentală, non-profit şi nepolitică, la nivel naţional, în baza prevederilor Ordonanţei 26 / 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 39/31.01.2000, modificată prin Legea nr. 246/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 656/25.07.2005, privind Asociaţiile, Fundaţiile şi Federaţiile, şi va funcţiona în condiţiile legislaţiei în vigoare şi ale prezentului Statut.

Art. 2.   Sediul Federaţiei.

1) Federaţia “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” are sediul social în Piteşti, cod postal 110043, str. Pasaj Teiuleanu,  bl. 48, sc. C, demisol şi îşi desfăşoară activitatea la nivel local, naţional şi internaţional;

2) Federaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale teritoriale şi se poate afilia la organizaţii internaţionale;

3) Schimbarea sediului, înfiinţarea de filiale, sucursale şi afilierea sunt supuse hotărârii Consiliului Director al Federaţiei care informează Adunarea Generală si le supune spre aprobare.

4)  Continuitatea şi permanenta activităţii SCR vor fi asigurate, la sediul său din Bucureşti prin toţi membrii Consiliului Director, Preşedintele Consiliului Director şi Secretarul General al Federaţiei.

5) Arhiva şi instrumentarul FSCR (ştampila Preşedintelui, registrul, actul constitutiv, Statutul etc) se vor păstra la sediul FSCR din Bucureşti şi în copie la Secretarul General al FSCR.

Art.3.  1) Denumirea Federaţiei este SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ (denumită mai jos Federaţia sau S.C.R.) şi va fi înscrisă pe toate documentele emise de aceasta, pe sigiliul Federaţiei, fanioane, publicaţii proprii şi alte însemne identitare;

2)  Disponibilitatea denumirii Federaţiei a fost verificată şi rezervată conform Dovezii disponibilităţii denumirii nr. 78302 din data de 03/11/2009, emisă de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

3)    SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ are emblemă proprie, conform ilustraţiei şi descrierii tehnice din anexa 2 la prezentul Statut.

Art.4.  Federaţia “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată.

 

CAPITOLUL II

VALORILE, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE FEDERAŢIEI

 

Art.5. Valorile pe care le promovează Federaţia “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” sunt:

a) Drepturile fundamentale ale Omului;

b) Drepturile, libertăţile cetăţeneşti şi spiritul civic participativ;

c) Respectul pentru Democraţie şi Lege;

d) Egalitatea şanselor şi nediscriminarea, într-o societate dreaptă şi echitabilă;

e) Toleranţa şi solidaritatea socială;

f) Respectul şi atitudinea responsabilă faţă de Natură şi Mediul înconjurător;

Art.6. Scopul Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”  este de a organiza şi susţine un cadru de identificare, coordonare, comunicare, exprimare şi acţiune civică eficientă şi coerentă în sprijinul intereselor comune şi legitime ale tuturor grupurilor sociale organizate (non-profit, non-politice şi non-guvernamentale) din România, în condiţiile Legii şi prevederilor prezentului Statut.

Art. 7. Obiectivele Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”  pentru atingerea scopului său sunt următoarele:

1)    Structurarea identitară a societăţii civile astfel încât să existe suportul şi certitudinea legitimităţii, să se asigure

transparenţa activităţilor, să fie posibilă comunicarea, negocierea şi concertarea intereselor legitime, comune ale grupurilor reprezentate;

2)     Instituţionalizarea Dialogului Civic participativ la toate nivelurile considerate relevante, astfel încât să fie posibilă

implicarea reală şi parteneriatul cetăţenilor la elaborarea şi implementarea deciziilor şi reglementărilor care-i afectează;

3)     Realizarea monitorizării civice permanente asupra exercitării puterii publice prin realizarea transparenţei guvernării

locale şi centrale, prin generarea şi impunerea agendei şi priorităţilor publice;

4)     Elaborarea şi implementarea unei Strategii Naţionale pentru Dezvoltare sustenabilă, pe termen lung, asumată public

şi care să constituie un cadru programatic stabil, coerent şi convergent valorilor europene.

Art. 8. Obiectul de activitate al Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” este în conformitate cu codul CAEN figurând la nr. 9499 “Activităţi ale altor organizaţii asociative n.c.a.”.

       În cadrul obiectului său de activitate, pentru îndeplinirea scopului şi atingerea obiectivelor sale, Federaţia “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”  va desfăşura, următoarele activităţi:

(1)   Activităţi de informare, comunicare.

 1. Informarea organizaţiilor din structura sa şi a membrilor acestora asupra legislaţiei şi iniţiativelor legislative, asupra

documentelor cadru de dezvoltare strategică, evenimentelor, iniţiativelor, oportunităţilor etc. naţionale, europene şi internaţionale, prin organizarea unui Centru Media şi a unor mijloace specifice, proprii: site Internet, Newsletters, publicaţii proprii, centre de informare şi consultanţă locale, mijloace şi producţii audio-vizuale, seminarii, conferinţe, campanii de comunicare şi consultare publică etc.

 1. Elaborarea, editarea şi difuzarea de studii şi cercetări cu caracter economico-social, demografic, de Mediu etc.

(2)   Activităţi de reprezentare.

 1. Lobbying şi advocacy la nivel local, naţional, european şi internaţional pentru susţinerea şi promovarea intereselor comune, legitime ale membrilor;
 2. Monitorizarea şi exercitarea unei poziţii active faţă de toate politicile publice, promovarea şi exercitarea principiilor şi formelor democraţiei participative la nivel local, naţional şi european;
 3. Participarea cu delegaţi permanenţi în toate structurile de Dialog Social şi Civic constituite pe lângă instituţiile autorităţilor publice locale, naţionale şi internaţionale, dezvoltarea şi consolidarea instituţiilor şi mecanismelor informării şi consultării publice;
 4. Afilierea la structuri internaţionale reprezentative ale Dialogului Social şi Civic, la organizaţiile pentru drepturile Omului şi pentru drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, pentru protejarea şi regenerarea Mediului etc.

(3)   Activităţi de coordonare şi sprijin.

 1. Contribuţie şi sprijin activ pentru indentificarea, organizarea în structuri asociative şi afirmarea în mediul public a tuturor categoriilor sociale structurate pe afinităţi şi convergenţa unor interese comune legitime, inclusiv organizarea unor forme permanente de solidarizare şi acţiune coordonată a acestora;
 2. Înfiinţarea unui Centru Naţional de Resurse, cu filiale regionale  pentru monitorizare, consultanţă specifică şi asistenţă directă privind oportunităţile de accesare a resurselor financiare din fonduri europene, guvernamentale şi private destinate proiectelor cu caracter social şi civic, inclusiv constituirea şi gestionarea unui Fond Naţional Mutual al S..C.R.;
 3. Contribuţie şi sprijin activ pentru conceptualizarea, reglementarea adecvată, organizarea şi dezvoltarea în  România a Economiei Sociale (terţiare, non-profit), inclusiv înfiinţarea de astfel de unităţi economice proprii.

(4)  Alte activităţi.

 1. Asumarea iniţiativei de către Federaţia “Societatea Civilă Românească” a înfiinţării şi gestionării Institutului Naţional pentru Dezvoltare Sustenabilă, consorţiu social de utilitate publică, constituit cu implicarea tuturor partenerilor sociali (Patronate – Sindicate – Societate Civilă) dar şi a mediului universitar – academic, de cercetare şi al excelenţei  intelectuale, cu scopul de a elabora şi monitoriza aplicarea întocmai, de către autorităţile publice, locale şi naţionale, a unei Strategii Naţionale de Dezvoltare Sustenabilă, ca document programatic, unic, integrat, asumat social şi trans-partinic, pe termen mediu şi lung;
 2. Adunarea Generală, în funcţie de necesităţile şi propunerile membrilor, poate aproba programarea, susţinerea şi desfăşurarea oricăror altor activităţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prezentului Statut.

 

CAPITOLUL III

MEMBRII Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”

 

Art. 9. În cadrul Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”, pot exista următoarele categorii de membrii:

1) Membrii fondatori – sunt membrii colectivi, organizaţii cu personalitate juridică, care prin reprezentanţii lor legali şi în conformitate cu prevederile propriilor statute, au aderat, sprijină activ S.C.R., îşi asumă prevederile prezentului Statut şi sunt semnatari ai Actului Constitutiv al S.C.R..

2) Membrii – sunt membrii colectivi, organizaţii cu personalitate juridică, care prin reprezentanţii lor legali şi în conformitate cu prevederile propriilor statute, solicită voluntar aderarea şi obţin aprobarea Consiliului Director al S.C.R., sprijină activ organizaţia şi îşi asumă prevederile prezentului Statut.

3) Membrii corespondenţi – sunt persoane juridice şi/sau fizice, personalităţi ale vieţii publice, experţi în domenii de interes pentru S.C.R. etc. care îşi exprimă voluntar acordul de a participa, susţine sau promova acţiuni punctuale sau proiecte ale organizaţiei, cu acordul Consiliului Director al S.C.R. şi în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

4) Membrii de onoare sunt persoane fizice, care au dovedit, prin acţiuni concrete, un ataşament deosebit faţă de scopul şi obiectivele S.C.R.. şi care, prin personalitatea lor, contribuie la cresterea imaginii şi prestigiului Federaţiei;

Membrii de onoare sunt nominalizaţi de Adunarea Generală, în numele căreia sunt invitaţi să accepte această calitate

5) Membrilor Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” le sunt respectate opţiunile politice, religioase etc. dar le sunt interzise în cadrul organizaţiei orice fel de acţiuni propagandistice, de prozelitism şi altele ce pot fi asimilate acestora.

6) Membrii organelor de conducere (Consiliul Director, Preşedintele) nu pot fi persoane angajate politic.

Art. 10.  1) Calitatea de membru al Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” se obţine prin aprobarea de către Consiliul Director a unei Cereri de aderare, sau, în cazul membrilor  corespondenţi şi membrilor de onoare, prin acceptarea invitaţiei adresate de Consiliul Director unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile prezentului Statut şi a Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare.

2) Calitatea de membru al Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”, se poate pierde în următoarele condiţii:

– la cerere;

– prin excludere, ca urmare a încălcării grave a prevederilor prezentului Statut şi prin decizia întemeiată a Consiliului Director;

– de drept, prin desfiinţarea Federaţiei sau dispoziţii judecătoreşti exprese;

– în cazul desfiinţării persoanei juridice pe care membrul respectiv o reprezintă.

3) Calitatea de membru al Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” poate fi suspendată prin decizia explicită a Consiliului Director notificată în scris, în situaţii întemeiate, legate de neîndeplinirea temporară a unor obligaţii statutare esenţiale or la cererea unui membru. Pe perioada suspendării, membrii respectivi pot participa la activităţile Federaţiei, dar nu au drept de vot în organele de conducere ale organizaţiei, din care fac parte.

 

DREPTURILE   MEMBRILOR

Art. 11.  Membrii Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” au următoarele drepturi:

– să-şi păstreze pe deplin independenţa, autonomia patrimonială, respectând statutul propriu, fără a încălca statutul S.C.R.;

– să participe la toate acţiunile Federaţiei;

– să mandateze Federaţia pentru a le reprezenta interesele în negocieri, consultări sau în organisme permanente de Dialog Social şi Civic;

– să primească orice informaţii referitoare la programele, proiectele şi acţiunile organizate de Federeţie, patrimoniul acesteia şi modul de administrare;

– să aleagă şi să desemneze candidaţi pentru funcţii în oricare dintre organele de conducere, control, reprezentare şi consultative ale Federaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului Statut;

– să promoveze propuneri de candidaţi pentru oricare din funcţiile de delegaţi ai Federaţiei în comisiile de Dialog Social şi Civic în care Federaţia este reprezentată

– să-şi exprime opiniile, să facă propuneri şi să-şi exercite votul, în cadrul Adunărilor Generale, asupra oricărei decizii privind organizarea, patrimoniul, structura şi acţiunile Federaţiei;

– să primească un ID şi o parolă de acces la secţiunea privată a site-ului Internet al Federaţiei;

– să asigure participarea, în mod echitabil, a colectivelor reprezentate, la toate avantajele pe care Federaţia va reuşi să le obţină, procure pentru membrii săi;

– să beneficieze de serviciile de consultanţă, asistenţă şi sprijin pe care Federaţia le asigură membrilor, în condiţiile reglementărilor interne aprobate de Adunarea Generală şi Consiliul Director;

– să deconteze orice cheltuieli efectuate în acţiuni legate de interesul Federaţiei, care au fost anterior bugetate şi sunt asumate patrimonial de Consiliul Director.

– să menţioneze în documentele proprii  calitatea de membru al Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ

 

OBLIGAŢIILE   MEMBRILOR

 

Art. 12.   Membrii Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” au următoarele obligaţii:

– să respecte, în toate situaţiile legate de activitatea Federaţiei, prevederile legale şi ale prezentului Statut, hotărârile, deciziile şi poziţiile comune, asumate în Adunarea Generală;

– să participe, să sprijine activitatea şi să se achite integral şi la timp de toate obligaţiile, în calitatea pe care o deţin, în condiţiile asumate voluntar şi ale prezentului Statut;

– să se abţină de la orice fapte, ori declaraţii, ce ar putea aduce atingere integrităţii, imaginii şi intereselor Federaţiei,  ori ale celorlalţi membri, rezolvând orice situaţie prin decizie colectivă, cu respectarea principiilor asumate şi în condiţiile Legii şi prezentului Statut;

– să se abţină, în cadrul acţiunilor Federaţiei, de la orice manifestare de propagandă politică sau religioasă, precum şi de la orice fel de acte şi declaraţii discriminatorii, xenofobe şi altele de acest fel;

– să promoveze principiul solidarităţii în relaţiile cu ceilalţi membri ai Federaţiei, în limitele prevederilor propriilor statute, dar cu evitarea poziţiilor radical divergente, cooperând pentru promovarea deciziilor consensuale;

– să informeze Federaţia asupra oricăror modificări apărute în reglementările interne, structură, conducere, or altele care pot fi de natură să influenţeze calitatea de membru sau obligaţiile asumate de acesta;

 

CAPITOLUL IV

ORGANIZARE, CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL

 

Art. 13.   Federaţia “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” are următoarea structură de organizare, conducere, administrare şi control:

(1)  Adunarea Generală este organul colectiv, suprem, de decizie asupra oricărei probleme legate de activitatea Federaţiei.

(2) Senatul este organul colectiv, consultativ al Adunării Generale.

(3) Consiliul Director este organul colectiv de conducere operativă şi administrare, prin mandat, a programelor, proiectelor şi deciziilor adoptate de Adunarea Generală.

(4)  1) Preşedintele Consiliului Director este persoana fizică aleasă de reprezentanţii organizaţiilor membre ale Federaţiei,  mandatat de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, să reprezinte interesele legitime şi comune ale membrilor, imaginea Federaţiei în relaţiile cu terţii şi să asigure respectarea întocmai a prevederilor prezentului Statut.

2) Preşedintele CD  are funcţie executivă este şi preşedinte al FSCR.

(5) Comisia de cenzori este organul de control, mandatat de Adunarea Generală să controleze modul legal şi statutar de gestionare a patrimoniului Federaţiei.

(6) Secretarul general organizează şi conduce aparatul executiv şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea şi în limita mandatului atribuit de Consiliul Director. Acesta trebuie sa aiba studii superioare şi experienţă.

Consiliul Director, poate, după caz, necesităţi şi disponibilităţi financiare, să angajeze, pe bază de contract, pe secretarul general şi orice altă persoană fizică ce are calificarea necesară, pentru executarea unor lucrări sau servicii necesare activităţii Federaţiei Civile Româneşti. Secretarul General al SCR îşi desfăşoară activitatea, la sediul din Bucureşti al SCR.  

 

Art. 14.   Adunarea Generală este organul colectiv, suprem, de decizie asupra oricărei probleme legate de activitatea Federaţiei.

1) Adunarea Generală este formată din totalitatea reprezentanţilor membrilor fondatori şi membrilor Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”, mandataţi de propriile organizaţii în acest scop. Adunarea Generală poate fi: ordinară, extraordinară, lărgită;

2) Adunarea Generală ordinară este convocată de Consiliul Director, odată la un an, cu ocazia schimbului de mandate între preşedinţii Federaţiei şi se pronunţă inclusiv asupra bilanţului activităţii precedente şi programului de activitate pentru perioada următoare;

3) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată, ori de câte ori se consideră necesar de Consiliul Director, Preşedintele în exerciţiu sau la cererea a cel puţin 1/3 din reprezentanţii organizaţiilor membre;

4) Adunarea Generală lărgită este convocată de Consiliul Director,  care stabileşte şi comunică în acest scop un număr egal de participanţi delegaţi, pentru fiecare organizaţie membră a Federaţiei. Adunarea Generală lărgită se organizează, în general, în scopuri festive sau pentru o mai largă consultare asupra unor probleme considerate deosebite, iar în cazul adoptării unor decizii fiecare organizaţie va dispune de un singur vot, indiferent de numărul participanţilor;

5) Convocarea Adunării Generale se face în scris, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data convocării  şi va conţine în mod obligatoriu data, ora, locul şi Ordinea de zi. Dacă în intenţia organizatorilor, Adunarea Generală presupune adoptarea unor decizii legate de anumite documente, acestea vor fi înmânate participanţilor, în formă de proiect, odată cu documentul de convocare sau vor fi publicate în secţiunea privată a site-ului Internet al Federaţiei;

6) Dacă la data anunţată în convocator nu se realizează un cvorum minimal de cel puţin jumătate plus unu din membrii fondatori şi membrii înregistraţi, convocarea se repetă într-un interval viitor de maximum 10-15 zile. Dacă la această nouă dată nu se întruneşte cvorumul statutar, adunarea se desfăşoară indiferent de numărul participanţilor prezenţi şi poate adopta hotărâri valabile;

7) Hotărârile Adunării Generale sunt supuse votului deschis, sunt statutare şi devin obligatorii pentru toţi membrii, dacă sunt adoptate cu o majoritate simplă (jumătate plus unu) din voturile valabil exprimate ale participanţilor;

8) Participanţii, Ordinea de zi, modul de desfăşurare şi Hotărârile adoptate vor fi consemnate într-un Proces Verbal de şedinţă, care va fi adus la cunoştinţa tuturor membrilor Federaţiei şi va fi arhivat la sediul S.C.R.;

Art. 15.  Adunarea Generală are următoarele atribuţiuni minimale:

– aprobă şi modifică Statutul Federaţiei;

– analizează şi aprobă activitatea Federaţiei şi descarcă gestionar persoanele şi grupurile responsabile, pentru perioada precedentă;

– audiază rapoarte şi informări ale reprezentanţilor organizaţiilor membre, avizele şi expertizele Senatului S.C.R., invitaţilor, pe care le analizează şi faţă de care se poziţionează şi decide;

– analizează şi aprobă proiectul Programului de activităţi, propus de Preşedinte, pentru perioadele viitoare, inclusiv proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent;

– aprobă Bilanţul contabil pentru exerciţiul financiar precedent;

– alege şi revocă membrii Consiliului Director;

– alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori;

– validează sau respinge, la cerere, decizii ale Consiliului Director;

– deliberează asupra deciziei de desfiinţare şi/sau lichidare financiară a S.C.R.;

– alte atribuţiuni rezultate din prevederi legale.

Art. 16.  1) Senatul, este organul colectiv, consultativ al Adunării Generale şi este compus din membri individuali (persoane fizice), personalităţi ale vieţii publice, experţi în domenii de interes pentru S.C.R. etc. care îşi exprimă voluntar acordul de a participa, susţine sau promova acţiuni punctuale sau proiecte ale organizaţiei, cu acordul Consiliului Director al S.C.R. şi în conformitate cu prevederile prezentului Statut;

2) Senatul este organizat în grupuri de lucru şi/sau comisii pe teme sau probleme punctuale, având în special rolul de a asigura Adunării Generale un suport consultativ de expertiză în domenii de interes pentru SCR;

3) Comisiile şi grupurile de lucru ale Senatului elaborează şi prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale rapoarte, studii, recomandări şi avize consultative;

4) Activitatea Senatului este finanţată conform hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director, în general, prin elaborarea şi lansarea de proiecte independente, cu bugetele aferente;

5) Membrii Senatului şi alte persoane implicate în proiectele aprobate şi bugetate în condiţiile prezentului Statut îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte individuale de colaborare, prestări servicii sau de voluntariat.

Art. 17.  1) Consiliul Director al Federaţiei este organul colectiv de conducere şi este ales prin vot deschis de Adunarea Generală din rândul membrilor fondatori şi membrilor FSCR pentru mandat de 2 ani.

2) Consiliul Director este format din 19-21 membrii şi este abilitat de Adunarea Generală să adopte orice decizii si măsuri privind funcţionarea, organizarea, conducerea şi personalul SCR, cum ar fi: înlocuirea cadrelor de conducere, angajarea sau demiterea unor persoane fizice, orice alte măsuri în spiritul Statutului şi care conduc la bună desfăşurare a activităţii FSCR şi a Consiliului Director. Măsurile respective vor fi supuse aprobării primei Adunări Generale.

3) Consiliul Director se poate întruni şi funcţiona în prezenţa cvorumului de jumătate plus unu, din totalul membrilor săi, iar deciziile adoptate de Consiliul Director în şedintele sale sunt comunicate membrilor săi, inclusiv celor care au absentat de la şedinţa. De asemenea, Consiliul Director va comunica din timp, tuturor membrilor săi, ordinea de zi şi materialele şedintelor sale.

4) Consiliul Director are următoarele atribuţii:

– Membrii Consiliului Director prezidează, fiecare, cel puţin câte una din comisiile pe obiective sau unul din grupurile de lucru ale Federaţiei, pe baza unui program propriu, parte din Programul general de Acţiuni al S.C.R. Structura şi mărimea comisiilor şi grupurilor de lucru sunt propuse în funcţie de complexitatea programelor asumate, de fiecare Preşedinte de comisie şi aprobate de Consiliul Director;

– Se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea Preşedintelui, unde analizează activitatea lunii precedente, aprobă acţiunile perioadei viitoare şi deliberează asupra execuţiei bugetare aferente;

– Pregăteşte documentele necesare şi organizează Adunările Generale, urmărind o cât mai bună informare şi consultarea eficientă a membrilor Federaţiei;

– Mandatează delegaţii în structurile formale şi informale de Dialog Social şi Civic de pe lângă instituţiile autorităţilor locale, naţionale şi internaţionale şi ale altor instituţii şi organizaţii neguvernamentale, pe baza unui Plan de Comunicare şi Reprezentare, în scopul atingerii, în cât mai bune condiţii, a obiectivelor Federaţiei şi atragerii de colaborări şi resurse;

– Va organiza şi coordona evidenţa contabilă a Federaţiei, îngrijindu-se de angajarea în acest scop a serviciilor unei persoane fizice sau juridice specializate precum şi de întocmirea şi raportarea tuturor documentelor, în condiţiile legii;

– Aprobă organizarea de activităţi economice non – profit şi aplicarea de programe de finanţare publice sau private, cu respectarea strictă a prevederilor legale, în scopul susţinerii obiectivelor Federaţiei;

– Aprobă organigrame, scheme de salarizare, indemnizaţii şi decontări pentru programele proprii  şi adoptă decizii privind bugetarea acestora;

– În urma analizei existenţei volumului şi stadiului unor proiecte asigurate financiar, dispune alegerea şi angajarea Secretarului general şi a unui aparat executiv adecvat;

– Va organiza informarea permanentă a membrilor Federaţiei asupra stării patrimoniului şi stadiului de îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală;

(3) Dacă din motive neîntemeiate un membru al Consiliului Director, sau un supleant al acestuia, nu participă la activităţile sale,  nerăspunzând la două convocări consecutive, postul acestuia se consideră vacantat iar Preşedintele va desemna, cu acordul C.D., un înlocuitor interimar, din rândul membrilor Federaţiei, până la prima Adunare Generală.

(4) Prevederile prezentului Statut, vor fi explicitate si detaliate prin ROF al FSCR, elaborat si aprobat de Consiliul Director, care il va supune spre analiza si validare Adunarii Generale a FSCR.

 

 

 

Art. 18.  1) Preşedintele Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”  este ales prin vot deschis de Adunarea Generală, pentru mandate de 1 an, din rândurile reprezentanţilor membrilor fondatori sau membrilor cu o activitate în Federeţie de cel puţin 12 luni;

2) Preşedintele îşi exercită atribuţiunile conform prevederilor prezentului Statut, a unor obiective concrete, proprii madatului său, având un schimb permanent de informaţii cu fostul şi viitorul preşedinte al Federaţiei, pentru a se asigura coerenţa şi continuitatea programelor derulate;

3) Preşedintele îşi desfăşoară activitatea onorofic, pe baza unui contract de voluntariat;

4) Preşedintele Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” are următoarele atribuţiuni minimale:

– întocmeşte, pe baza propunerilor membrilor, supune aprobării Adunării Generale şi coordonează un proiect de Program de Activităţi, pentru perioada mandatului său;

– întocmeşte, în urma consultării cu membrii Consiliului Director, un proiect de Buget de Venituri şi Cheltuieli, aferent Programului propus;

– urmăreşte desfăşurarea tuturor acţiunilor programate, precum şi rezolvarea tuturor problemelor apărute pe parcurs, cu respectarea strictă a prevederilor Legii şi ale prezentului Statut;

– convoacă şedinţele Adunări Generale ale  Federaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului Statut;

– convoacă lunar şedinţele de coordonare ale Consiliului Director pe care le prezidează;

– organizează activitatea de întocmire şi arhivare corespunzătoare a tuturor documentelor justificative legate de activitatea Federaţiei, evidenţă contabilă a acesteia, urmărind încadrarea cu personal calificat corespunzător, întocmirea şi depunerea documentelor de raportare specifice, conform prevederilor legale, asigurarea accesului transparent la acestea din partea membrilor Comisiei de Cenzori, oricărui membru şi organelor de control legale;

– reprezintă Federaţia în toate relaţiile juridice şi patrimoniale cu terţii;

– are prima semnătură în Bancă şi pe documentele de corespondenţă ale Federaţiei;

– în cazul vacantării formale a postului, Consiliul Director va alege prin vot deschis un Preşedinte interimar, cu atribuţiuni depline, pentru restul mandatului neefectuat, în conformitate cu prevederile prezentului Statut;

– preşedintele şi secretarul semnează procesele verbale transcrise în registru special, ori de câte ori sunt întruniri ale C.D.;

– prezidează Adunările Generale şi semnează hotărârile luate în Adunarea Generală.

Art. 19.   Comisia de cenzori asigură controlul financiar intern al Federaţiei şi are următoarele atrubuţiuni:

– verifică modul în care este administrat patrimoniul;

– întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

– poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;

Atribuţiunile Comisiei de cenzori pot fi îndeplinite de o singură persoană până la 100 de membrii activi înscrişi.

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL

 

Art. 20.   1) Patrimoniul Federaţiei este reprezentat de totalitatea bunurilor materiale, nemateriale şi fondurilor procurate şi înregistrate astfel pe perioada funcţionării Federaţiei în sensul prezentului Statut:

a) prin bunuri materiale se înţelege totalitatea bunurilor de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar precum şi uzufructul acestora;

b) prin bunuri nemateriale se înţelege totalitatea valorilor, altele decât materiale şi fonduri de natura marcilor, denumirilor, know-how, baze de date, informaţii utilitare, legături, contracte şi înţelegeri, însemne şi efecte publicitare, altele asemenea, înregistrate în astfel de condiţii;

c) Prin fonduri se înţelege totalitatea sumelor lichide, în lei sau în alte valute, dobândite legal şi în condiţiile prezentului Statut, precum şi orice uzufruct al acestora;

2) Patrimoniul Federaţiei este proprietatea membrilor organizaţiei şi este gestionat cu respectarea Legii şi prevederilor prezentului Statut, de Consiliul Director şi Preşedinte. Aceştia pot transfera, în scopul derulării acţiunilor Federaţiei, dreptul de utilizare asupra elementelor de patrimoniu, în limitele mandatului acordat şi în interesul strict al Federaţiei.

3)Transferul de proprietate al unor elemente de patrimoniu, către terţi, nu se poate realiza decât cu aprobarea Consiliului Director, cu respectarea Legii şi întocmirea documentelor corespunzătoare de descărcare gestionară.

4) Patrimoniul Federaţiei provine din:

– contribuţii voluntare ale membrilor (constituirea patrimoniului iniţial de către membrii fondatori şi lărgirea acestuia prin contribuţiile membrilor ce aderă la Federaţie ulterior înfiinţării);

– cotizaţii;

– donaţii şi sponsorizări;

– dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

– venituri realizate din prestări de servicii şi alte activităţi economice non-profit, proprii;

– alte venituri realizate în condiţiile Legii.

      5) Cotizatia pentru fiecare membru al SCR este obligatorie, in cuantum de 100 RON pe luna, iar membrii SCR cu disponibilitati fianciare vor putea, dupa dorinta si vointa proprie, sa contribuie in plus la bugetul SCR, cu fonduri financiare sau materiale. In cazul neplatii cotizatiei de membru, pe o perioada consecutiva de 3 luni si numai dupa notificarea prealabila a membrului SCR respectiv, acesta poate fi exclus din SCR.

Cuantumul cotizaţiei de membru se aprobă şi poate fi modificat oricând de Adunarea Generală a Federaţiei.

7) Consiliul Director va acţiona, astfel încât să asigure maximizarea finanţării programelor adoptate din fonduri publice locale, guvernamentale şi europene, sponsorizări şi activităţi economice proprii.

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 211) Şedinţa de constituire a Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” va fi prima Adunare Generală a Federaţiei. Ea va numi persoanele şi va forma elementele de structură minime, pentru a asigura conducerea şi funcţionarea Federaţiei, în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu legile în vigoare şi cu prevederile prezentului Statut.

2)  Procesul verbal de constituire semnat de toţi membrii participanţi, va fii anexa 3, parte integrantă la prezentul statut.

Art. 22.   Modificarea Statutului, încetarea activităţii Federaţiei, lichidarea:

1) Federaţia “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” poate modifica prezentul Statut, decide încetarea activităţii şi lichidarea sa numai printr-o hotărâre specială a Adunării Generale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 26/2000;

2) La data adoptării hotărârii de desfiinţare a Federaţiei, se va numi o comisie de lichidare care va proceda la inventarierea patrimoniului, activelor, debitelor şi obligaţiilor Federaţiei, urmărind stingerea celor din urmă. Destinaţia patrimoniului activ rămas al Federaţiei va fi supus unei hotărâri a Adunării Generale, luată în condiţiile Legii.

Art. 23.   Membrii care se retrag din proprie iniţiativă ori sunt excluşi în condiţiile prezentului Statut, nu au nici un drept asupra patrimoniului Federaţiei, dar trebuie să-şi achite toate obligaţiile asumate, până la data pierderii efective a calităţii de membru al SCR.

Art. 24.  Propunerile de modificare ale Statutului Federaţiei S.C.R., au fost adoptate în cadrul Adunarii Generale de constituire a FSCR, la care au participat reprezentanţii membrilor fondatori si ai membrilor FSCR

 

Etichete: ,

Leave your comment