FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Dezvoltarea durabilă este un concept vast și adesea multe probleme sunt incluse în mod incorect în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabila a UE. Acest lucru din păcate ne distrage de la adevaratele direcții de dezvoltare.
Strategia de Dezvoltare Durabilă are ca obiectiv prioritar îmbunătățirea calității vieții pentru noi , copiii și nepoții noștri. Nu știu cât va dura la noi având în vedere că acest obiectiv se poate obține doar într-o societate care este în măsură să utilizeze resursele în mod rațional și eficient și să identifice potențialul ecologic al economiei, asigurând prosperitate, protecția mediului înconjurător și coeziunea sociala. Pentru atingerea unui astfel de scop este necesară o cooperare a societății civile românești cu Guvernul și instituțiile cheie ale statului.
Obiectivul central al Societății civile este crearea unui pol social puternic, care să aibă capacitatea şi atracția de a coagula toate forțele sociale patriotice, în scopul deturnării actualului curs greșit al dezvoltării social-economice din România, spre reforme autentice şi transformarea statului într-un instrument eficient, care să lucreze realmente în favoarea poporului şi pentru realizarea interesului naţional.
Toate aceste forţe sociale, inclusiv politice şi guvernamentale, vor constitui un nucleu capabil să controleze puterea. În dialog şi colaborare cu aceasta, să conceapă un plan, un proiect de țară şi o strategie gândite pe baza conceptului de dezvoltare durabilă, pe realitățile românești pentru relansarea economică a ţării şi ameliorarea situaţiei grave în care se află populaţia.
Societatea Civilă Românească, apolitică și echidistantă, trebuie să colaboreze cu toate forţele politice de la putere şi din opoziţie, în scopul întocmirii unei strategii realiste de scoatere a ţării din criză şi haos.
Forţele sociale și civice, care trebuie să joace un rol important într-o dezvoltare durabilă a țării, cuprind un spectru larg de oameni simpli şi personalităţi marcante, de organizaţii, asociaţii, sindicate, fundaţii, patronate, partide politice, factori guvernamentali şi neguvernamentali, toate chemate să spună un NU hotarât politicii guvernamentale injuste şi antinaţionale, care a dus ţara într-o situaţie catastrofală.

Fiecare membru al societății trebuie să înțeleagă acest deziderat al dezvoltarii durabile a României și trebuie să se mobilizeze în spiritul solidarității naționale și sociale, în ciuda derapajelor economico-sociale și politice.

În prezent, prin Constituţie și legislație, cetăţeanul este pus în slujba Statului și nu invers, iar Societatea civilă nu are încă instrumente reale, eficiente prin care să poată trage la răspundere şi sancţiona reprezentanţii autorităţii de stat. Mai grav, clasa politică a ajuns să se confunde cu statul şi, perpetuând o mentalitate de sorginte feudală, consideră că cetăţeanul este în slujba sa, compromiţând astfel libera exprimare și chiar instituția votului. Astfel, s-a ajuns ca interesele personale sau de grup să fie ridicate la rang de doctrină de partid şi politică de stat, să fie prezentate cu neruşinare pe scena luptei politice “în numele şi spre binele poporului”, transformând lupta politică în răfuieli personale, realizate prin mijloace care compromit noţiunile de “politică” şi de “om politic”, afectând în mod grav imaginea şi credibilitatea statului român.
Clasa politică a ajuns să încalce făţiş Constituţia ţării, modificând acele legi care i-ar putea ameninţa interesele şi ar permite controlul social al activităţii lor. Totodată, înțelegem tot mai mult că statul este condus prin metoda corupției și influențat în politica sa de voința și dorințele unor femei ușoare, devenite amante ale unor politicieni cu funcții de răspundere.
Consecința gravă şi imediată a politicilor de până acum rezidă în distrugerea fundamentului statului de drept şi a bazelor societăţii româneşti, ceea ce periclitează securitatea naţională, independenţa şi suveranitatea statului, afectează integritatea teritorială a României, ceea ce în final poate duce la destrămarea României, ca entitate naţională şi teritorială şi împărţirea ei în regiuni (sau micro-euroregiuni, la indicația unor „aristrocrați” fideli politicii maghiare).
Datorită politicii haotice dusă în ultimii 27 de ani , în România se înregistrează în prezent resurse naturale reduse, un declin demografic îngrijorător, decalaje economico-sociale și politice, fenomene naturale si meteorologice extreme cauzate de deteriorarea mediului înconjurător.
Situaţia care s-a creat în România impune acţiuni și măsuri imediate şi concrete pentru reluarea de la capăt a reformei statului şi societăţii, eliminarea fermă a planurilor şi programelor antipopulare de ieşire din criză şi de dezvoltare viitoare a ţării, care favorizează doar pe politicieni şi îmbogăţiţii fără just temei.
Constatăm că nu mai există o luptă între Opoziţie şi Putere, care să fie motivată de interesul public – interesul cetaţeanului şi al statului – ci numai de interesele personale şi de grup, care să fie realizate prin revenirea la putere dar nu ca rezultat al calităţii soluţiilor propuse, ci prin sabotarea Puterii în detrimentul cetăţeanului, în numele şi spre binele căruia se pretinde că se acţionează.
Obiectivele Societaţii Civile Româneşti vizează lupta împotriva acestui jaf naţional, patronat de unii factori politici şi întoarcerea cursului social şi economic în favoarea populaţiei, care merită din plin acest lucru. Nu putem realiza acest deziderat, decât prin structurarea riguroasă și puternică a Societaţii civile, prin consolidarea sa, unirea forţelor naţionale progresiste, a tuturor cetăţenilor patrioţi împotriva răului.
Lipsește însă esențialul, cadrul legislativ pentru implicarea cetățenilor și lucrătorilor competenți într-un dialog instituționalizat, funcționarea unui sistem social-politic și economic viabil, a unui dialog social real cu puterea, în scopul implicării voinței politice și asumarii responsabilității tuturor.
În contextul actual, este necesară, așa cum am mai susținut, recunoașterea reală și largă a Societății civile, ca partener al guvernelor, indiferent de culoarea lor politică, continuitatea în elaborarea, implementarea politicilor publice, dar mai ales în monitorizarea acestora, a cheltuirii banului public, în scopul stoparii înstrăinării avuției naționale.

Societatea civilă trebuie să constituie un factor de echilibru în funcţionarea, pe baze democratice, a instituţiilor guvernamentale, ea oferind o viziune neutră asupra unei activităţi, situații şi diverse soluţii la problemele ivite. Colaborarea guvernului și instituțiilor statului cu Societatea civilă presupune deschiderea largă către cetăţean, transparenţă, comunicare activă responsabilă şi eficientă. Această colaborare cu Societatea civilă poate fi materializată prin realizarea de acţiuni comune, proiecte în parteneriat, consultanţă reciprocă, menţinerea unor legături permanente. Actuala clasă politică încă nu dă semne că se va restructura, reforma sau alinia la redresarea României, așa cum au solicitat tinerii în stradă. Până acum, nu s-a elaborat o strategie socio-economică și politică, cu obiective, metode și mecanisme clare și pe termen lung, legiferată, care să fie și respectată de toate guvernele care se succed la putere. Nu există o continuitate a proiectelor începute și neterminate, de către guvernele care s-au perindat deja la putere. Guvernul ar trebui să fie corect și transparent, să permită în mod real accesul și controlul civic asupra actului guvernării, prin participare și dialog continuu, consultare consecventă și eficientă, participare amplă la luarea marilor decizii, care hotărăsc soarta poporului român.

În ciuda tuturor situațiilor potrivnice nouă, constrângerilor și restricțiilor, trebuie să depășim conflictele interne care ne despart și să ne coordonăm acțiunile, să ajungem la un consens, conciliere și unitate, pentru că este în joc dezvoltarea noastră viitoare.
În primul rând se impune eradicarea decalajelor economice prin stoparea dezindustrializării, modernizarea agriculturii, reducerea sărăciei, dezvoltarea infrastructurii, introducerea surselor alternative de energie eoliană, solară, pe baza de hidrogen, promovarea tehnologiei IT, educație și cultură.
În al doilea rând, Dezvoltarea Durabilă a României trebuie să se bazeze pe un model social românesc care să fie compatibil cu modelul social european. Aceasta presupune creșterea solidarității naționale și sociale, a justiției și echității sociale, combaterea sărăciei , creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, accesul la educație, eficientizarea sistemului de pensii etc.
În al treilea rând, mediul și eficiența ecologică sunt foarte importante pentru dezvoltarea durabilă a României. Lupta pentru o Românie mai sănătoasă și durabilă trebuie să se bazeze pe un parteneriat public privat. Strategia pentru mediu trebuie să prevină și să evite o serie de curse, legate de acceptarea în Romania a unor industrii poluatoare, prin transfer din țările dezvoltate, care-și respectă mediul, de depozitarea deșeurilor din alte tari pe teritoriul nostru etc
Realizarea creșterii economice a țării trebuie să devină deviza tuturor guvernelor viitoare iar dezvoltarea durabilă a României trebuie să fie numitorul comun pentru toate partidele politice.

Dipl. Ec. Petre Răcănel
Președinte FSCR

Leave your comment