FSCR - Impreuna vom salva Romania!

REGULAMENT INTERN

PROIECT

 

 

Cap.I. DENUMIREA, CONSTITUIREA, SEDIUL, DURATA DE FUNCŢIONARE ŞI SCOPUL FEDERAŢIEI

 

Art. 1. FEDERAŢIA SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ (numită în continuare ”Federaţia”), este constituită, prin acordul liber exprimat al membrilor fondatori semnatari, ca organizaţie cu personalitate juridică, neguvernamentală, non-profit şi nepolitică, la nivel naţional, în baza prevederilor Ordonanţei 26/2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 39/31.01.2000, modificată prin Legea nr. 246/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 656/25.07.2005, privind Asociaţiile, Fundaţiile şi Federaţiile.

Art. 2. (1) Sediul social al Federaţiei este în municipiul Piteşti, str. Pasaj Teiuleanu,  bl. 48, sc. C, demisol, cod postal 110043.

(2) Schimbarea sediului social, înfiinţarea de filiale şi sucursale teritoriale şi afilierea la organizaţii internaţionale se fac prin Hotărârea Consiliului Director supusă spre aprobare Adunării Generale.

 (3) În funcţie de necesităţile impuse de dezvoltarea activităţii, Federaţia poate închiria sau îşi poate construi şi alte sedii.

Art. 3. Durata de funcţionare a  Federaţiei este nelimitată.

Art. 4. Federaţia are ca scop major: organizarea şi susţinerea unui cadru de identificare, coordonare, comunicare, exprimare şi acţiune civică eficientă şi coerentă în sprijinul intereselor comune şi legitime ale tuturor grupurilor sociale organizate (non-profit, non-politice şi non-guvernamentale) din România, în condiţiile Legii, prevederilor din Statut şi ale prezentului Regulament.

Art. 5. Sigla, logo-ul, antetul, insigna şi modelul plachetei de membru sunt prezentate in anexa 1 a prezentului Regulament.

Art. 6. (1) Regulamentul Intern al Federaţiei conţine modalităţile concrete de acţiune pentru înfăptuirea scopului şi obiectivelor Federaţiei, precum şi condiţiile şi regulile necesare pentru respectarea prevederilor Statutului propriu şi ale celorlalte documente mentionate la Art. 1.

(2). Regulamentul Intern al Federaţiei, reglementează activitatea organelor alese, a aparatului tehnic şi a fiecărui membru al Federaţiei. Respectarea lui este obligatorie pentru toţi membrii Federaţiei, precum şi pentru angajaţii Federaţiei, cu carte de muncă, care nu sunt membri ai acesteia.

 

 

Cap.II. OBIECTIVELE, PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI MODALITĂŢI DE REALIZARE

 

Art. 7. Federaţia, funcţionează pe baza propriului Statut, adoptat de Adunarea Generală, a prezentului Regulament Intern, precum şi în conformitate cu legislaţia referitoare la organizaţiile neguvernamentale din Romania.

Art. 8. (1) Federaţia îşi propune să promoveze documentele normative ale Comunităţii Europene  în domeniul social, precum şi actele normative din acest domeniu emise de Guvernul Romaniei, de ministere, precum şi de alte organizaţii de profil din ţară şi străinătate, dacă Federaţia are legături cu acestea sau este membru al acestora, în sprijinul intereselor comune şi legitime ale tuturor grupurilor sociale organizate, ale Societăţii Civile în general.

(2). Principalele obiective ale Federaţiei, pe termen scurt si mediu sunt:

a)    Structurarea identitară a societăţii civile astfel încât să existe suportul şi certitudinea legitimităţii, să se asigure  transparenţa activităţilor, să fie posibilă comunicarea, negocierea şi concertarea intereselor legitime, comune ale grupurilor reprezentate;

b)    Instituţionalizarea Dialogului Civic participativ la toate nivelurile considerate relevante, astfel încât să fie posibilă implicarea reală şi parteneriatul cetăţenilor la elaborarea şi implementarea deciziilor şi reglementărilor care-i afectează;

c)    Realizarea monitorizării civice permanente asupra exercitării puterii publice prin realizarea transparenţei guvernării locale şi centrale, prin generarea şi impunerea agendei şi priorităţilor publice;

d)    Elaborarea şi implementarea unei Strategii Naţionale pentru Dezvoltare Sustenabilă, pe termen lung, asumată public şi care să constituie un cadru programatic stabil, coerent şi convergent valorilor europene.

Art. 9. (1) Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Federaţiei pentru îndeplinirea scopului şi realizarea obiectivelor sale sunt:

 

Activităţi de reglementare, informare, comunicare.

 1. a.    Participarea activă la discutarea şi dezbaterea proiectelor de acte normative din domeniul economic şi social de către organele de stat în drept, în vederea adoptării, modificării sau completării acestora;
 2. b.    Armonizarea reglementărilor naţionale cu  legislaţia europeană în domeniu, prin susţinerea intereselor comune şi legitime ale tuturor grupurilor sociale organizate, ale Societăţii Civile în general.
 3. c.    Promovarea activităţii Federaţiei şi a membrilor săi în mass – media.

Modalităţi de realizare:

 • Asigurarea unui parteneriat social viabil, competent şi reprezentativ pentru a furniza autorităţilor competenţa (expertiza) tehnică necesară în elaborarea actelor normative specifice domeniului;
 • Informarea organizaţiilor din structura sa şi a membrilor acestora asupra legislaţiei şi iniţiativelor legislative, asupra documentelor cadru de dezvoltare strategică, evenimentelor, iniţiativelor, oportunităţilor etc. naţionale, europene şi internaţionale, prin organizarea unui Centru Media şi a unor mijloace specifice, proprii: site Internet, Newsletters, publicaţii proprii, centre de informare şi consultanţă locale, mijloace şi producţii audio-vizuale, seminarii, conferinţe, campanii de comunicare şi consultare publică etc.;
 • Realizarea/menţinerea/distribuirea de materiale informative şi de identitate ale Federaţiei;
 • Elaborarea, editarea şi difuzarea de studii şi cercetări cu caracter economico-social, demografic, de mediu etc.;
 • Publicarea periodică de informări cu privire la activitatea desfăşurată, la parteneriatele formate, la proiectele legislative analizate sau iniţiate, la consultanţa asigurată;

 Activităţi de reprezentare.

 1. Integrarea Federaţiei în reţeaua internaţională a organizaţiilor de profil similar;
 2. Realizarea si reactualizarea permanenta a unui cadru legal organizat de exprimare, care sa permita  persoanelor care activeaza in acest domeniu  schimbul liber de opinii, precum si elaborarea de initiative legislative;
 3. Organizarea, sprijinirea şi desfăşurarea de activităţi tematice privind activitatea de management al securităţii cetateanului, al siguranţei civice în general;
 4. Organizarea şi participarea la conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii, mese rotunde, expoziţii, întâlniri, dezbateri – fie singură, fie alături de alte organizaţii, asociaţii, fundaţii – precum şi orice alte manifestări pentru realizarea scopului, inclusiv prin intermediul unor programe de sine stătătoare;
 5. Colaborarea cu instituţii de invatamant privind organizarea de cursuri, inclusiv cursuri postuniversitare, cu participarea unor specialişti români şi străini, în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor Federaţiei;
 6. Colaborarea cu instituţii de stat şi private, organizaţii neguvernamentale, persoane fizice şi juridice române şi străine, în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor Federaţiei.

Modalităţi de realizare:

 • Lobbying şi advocacy la nivel local, naţional, european şi internaţional pentru susţinerea şi promovarea intereselor comune, legitime ale membrilor;
 • Monitorizarea şi exercitarea unei poziţii active faţă de toate politicile publice, promovarea şi exercitarea principiilor şi formelor democraţiei participative la nivel local, naţional şi european;
 • Participarea cu delegaţi permanenţi în toate structurile de Dialog Social şi Civic constituite pe lângă instituţiile autorităţilor publice locale, naţionale şi internaţionale, dezvoltarea şi consolidarea instituţiilor şi mecanismelor informării şi consultării publice;
 • Accesarea şi coordonarea de programe şi proiecte necesare realizării scopurilor şi obiectivelor Federaţiei;
 • Afilierea la structuri internaţionale reprezentative ale Dialogului Social şi Civic, la organizaţiile pentru drepturile Omului şi pentru drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, pentru protejarea şi regenerarea Mediului etc.

Activităţi de coordonare şi sprijin.

 1. Contribuţie şi sprijin activ pentru indentificarea, organizarea în structuri asociative şi afirmarea în mediul public a tuturor categoriilor sociale structurate pe afinităţi şi convergenţa unor interese comune legitime, inclusiv organizarea unor forme permanente de solidarizare şi acţiune coordonată a acestora;
 2. Înfiinţarea unui Centru Naţional de Resurse, cu filiale regionale  pentru monitorizare, consultanţă specifică şi asistenţă directă privind oportunităţile de accesare a resurselor financiare din fonduri europene, guvernamentale şi private destinate proiectelor cu caracter social şi civic, inclusiv constituirea şi gestionarea unui Fond Naţional Mutual al Federaţiei;
 3. Contribuţie şi sprijin activ pentru conceptualizarea, reglementarea adecvată, organizarea şi dezvoltarea în  România a Economiei Sociale (terţiare, non-profit), inclusiv înfiinţarea de astfel de unităţi economice proprii.
 4. Acţiuni şi activităţi necesare funcţionării interne curente a Federaţiei.

Modalităţi de realizare:

 • Înfiinţarea şi întreţinerea unei bănci de date în domeniile de interes ale Federaţiei;
 • Asigurarea consultantei, la cerere, în domeniile de activitate prevăzute de reglementările interne;
 • Primirea de cotizaţii si donaţii care vor fi utilizate pentru achiziţionarea, construirea, închirierea unor bunuri mobile sau imobile etc., necesare realizării  scopurilor şi obiectivelor Federaţiei;
 • Activităţi financiar-contabile, de secretariat, comunicaţii, relaţii interne şi externe publice, redactare a publicaţiilor, colectarea cotizaţiilor şi a altor taxe, scrierea de proiecte şi înaintarea de cereri de finanţare/sponsorizare, organizarea de evenimente diverse de procurare de fonduri şi de alte activităţi menite să asigure veniturile necesare desfasurarii activitatii Federaţiei;

Alte activităţi.

 1. Asumarea iniţiativei de către Federeţia “Societatea Civilă Românească” a înfiinţării şi gestionării Institutului Naţional pentru Dezvoltare Sustenabilă, consorţiu social de utilitate publică, constituit cu implicarea tuturor partenerilor sociali (Patronate – Sindicate – Societate Civilă) dar şi a mediului universitar – academic, de cercetare şi al excelenţei  intelectuale, cu scopul de a elabora şi monitoriza aplicarea întocmai, de către autorităţile publice, locale şi naţionale, a unei Strategii Naţionale de Dezvoltare Sustenabilă, ca document programatic, unic, integrat, asumat social şi trans-partinic, pe termen mediu şi lung;
 2. Adunarea Generală, în funcţie de necesităţile şi propunerile membrilor, poate aproba programarea, susţinerea şi desfăşurarea oricăror altor activităţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului şi a prevederilor prezentului Regulament.

Art. 10. (1) Programele promovate de către Federaţie, din fonduri proprii sau în parteneriat, vor fi conduse sau coordonate de directori de programe numiţi de Consiliul Director şi aprobaţi de Adunarea Generală. Directorii de programe vor angaja, cu aprobarea Consiliului Director, personalul necesar pentru derularea programelor, din rândul membrilor Federaţiei şi, în cazuri speciale, din afara acesteia.

(2) Funcţie de fondurile alocate, persoanele angajate în derularea programelor pot fi retribuite.

 

 

Cap.III. CATEGORII DE MEMBRI, DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL FEDERAŢIEI

 

Art. 11. (1) Categoriile de membri ai Federaţiei sunt:

a)    Membrii fondatori – sunt membrii colectivi, organizaţii cu personalitate juridică, care prin reprezentanţii lor legali şi în conformitate cu prevederile propriilor statute, au aderat, sprijină activ Federaţia, îşi asumă prevederile Statutului şi ale Regulamentului Intern şi sunt semnatari ai Actului Constitutiv al Federaţiei. Ei nu îşi pierd niciodată calitatea de membru, cu excepţia unor cazuri grave de abateri de la legislaţia în vigoare sau reglementările interne ale Federaţiei. În cazul dizolvării Federaţiei, aceasta nu se poate decide decât în cazul unui vot în unanimitate al membrilor fondatori.Membrii fondatori sunt consideraţi membri cu drepturi depline şi au toate drepturile şi obligaţiile unui membru, mai puţin obligaţia de a plăti taxa de înscriere.

b)    Membrii – sunt membrii colectivi, organizaţii cu personalitate juridică, care prin reprezentanţii lor legali şi în conformitate cu prevederile propriilor statute, solicită voluntar aderarea şi obţin aprobarea Consiliului Director al Federaţiei, sprijină activ organizaţia şi îşi asumă prevederile Statutului şi Regulamentului Intern şi care şi-au asumat angajamentul de a plăti cotizaţia anuală fixată de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director;

c)    Membrii corespondenţi – sunt persoane juridice şi/sau fizice, personalităţi ale vieţii publice, experţi în domenii de interes pentru Federaţie etc. care îşi exprimă voluntar acordul de a participa, susţine sau promova acţiuni punctuale sau proiecte ale organizaţiei, cu acordul Consiliului Director şi în conformitate cu reglementările interne ale Federaţiei;

d)    Membrii de onoare sunt persoane fizice, care au dovedit, prin acţiuni concrete, un ataşament deosebit faţă de scopul şi obiectivele Federaţiei şi care, prin personalitatea lor, contribuie la cresterea imaginii şi prestigiului acesteia. Membrii de onoare sunt propuşi de membrii fondatori şi sunt validaţi de Adunarea Generală, în numele căreia sunt invitaţi să accepte această calitate;

e)    Membrii afiliaţi – în funcţie de necesităţile derulării optime a unor programe, Federaţia poate primi şi membri afiliaţi care sunt acele persoane fizice sau juridice, care fac parte din alte organizaţii de drept privat, care şi-au afirmat adeziunea dar nu plătesc cotizaţii şi care, în baza unor raporturi de subordonare şi/sau de colaborare, doresc să participe la actiunile şi programele Federaţiei în vederea realizării obiectivelor comune, cu condiţia cofinanţării.

(2) Membrilor Federaţiei le sunt respectate opţiunile politice, religioase etc. dar le sunt interzise în cadrul organizaţiei orice fel de acţiuni propagandistice, de prozelitism şi altele ce pot fi asimilate acestora.

(3) Membrii organelor de conducere nu pot fi persoane angajate politic.

Art. 12. Calitatea de membru al Federeţiei se obţine prin aprobarea de către Consiliul Director a unei cereri de aderare, sau, în cazul membrilor  corespondenţi şi membrilor de onoare, prin acceptarea invitaţiei adresate de Consiliul Director unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile Statutului şi a Regulamentului Intern.

Art. 13. Primirea de noi membri este reglementată de următoarele reguli:

a)    Primirea unui nou membru poate fi propusă de către orice membru care se adresează Secretariatului Federaţiei;

b)    Secretariatul analizează şi verifică propunerea şi o supune aprobării Consiliului Director, înaintând o mapă care trebuie să conţină formularul completat al Adeziunii  (vezi anexa 2), prin care candidatul se obligă să respecte Statutul şi celelalte documente normative ale Federaţiei şi un Rreferat de prezentare al organizaţiei pe care o reprezintă;

c)    În proxima şedintă ordinară, Consiliul Director examinează documentele înaintate de Secretariatul Federaţiei şi admite sau respinge cererea prin vot deschis. Dacă decizia este favorabilă, candidatul devine membru cu drepturi depline al Federaţiei;

d)    În termen de 3 zile de la decizia Consiliului Director, Secretariatul informează candidatul asupra hotărârii luate;

e)    Cu acest prilej, noul membru plăteşte taxa de înscriere (200 lei) şi cotizaţia pe luna în curs în valoare de 100 lei;

f)     Secretariatul Federaţiei pune la dispoziţia noului membru diploma şi placheta care îi certifică calitatea  de membru al Federaţiei, parola de acces pe site-ul Federaţiei,  pentru secţiunea rezervată membrilor, unde acesta va gasi documentele emanate de Federaţie.

g)    În cadrul Adunării Generale imediat următoare se anunţă admiterea noului membru.

 

 

Cap.IV. PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU

 

Art. 14. (1) Calitatea de membru al Federeţiei se poate pierde în următoarele condiţii:

a)    la cerere;

b)    prin excludere, ca urmare a încălcării grave a prevederilor Statutului şi/sau Regulamentului Intern (decizia este luată cu, majoritate de voturi, de către Consiliul Director);

c)    de drept, prin desfiinţarea Federeţiei sau dispoziţii judecătoreşti exprese;

d)    în cazul desfiinţării persoanei juridice pe care membrul respectiv o reprezintă.

(2) Calitatea de membru al Federeţiei poate fi suspendată prin decizia explicită a Consiliului Director notificată în scris, în situaţii întemeiate, legate de neîndeplinirea temporară a unor obligaţii statutare esenţiale or la cererea unui membru. Pe perioada suspendării, membrii respectivi pot participa la activităţile Federeţiei, dar nu au drept de vot.

(3) Secretariatul Federaţiei va avea grijă ca propunerile de excludere şi discutarea acestora în Adunarea Generală să se refere şi să ia în considerare una dintre următoarele categorii de fapte:

a)    acţiuni, declaraţii şi atitudini care contravin prevederilor conţinute în Statut şi Regulamentul Intern ale Federaţiei;

b)    acţiuni, declaraţii şi atitudini care afectează grav imaginea publică a Federatiei;

c)    îincălcarea flagrantă a normelor deontologiei profesionale adoptate de Federaţie;

d)    manifestarea unui dezinteres constant, timp de cel puţin un an, pentru activitatea Federaţiei;

e)    eludarea sistematică, timp de cel puţin un an, a obligaţiilor ce decurg din statutul de membru al Federaşiei.

 

 

Cap.V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

 

Art. 15. Membrii Federaţiei au urmatoarele drepturi:

a)    să-şi păstreze pe deplin independenţa, autonomia patrimonială, respectând statutul propriu, fără a încălca statutul Federaţiei;

b)    să participe la toate acţiunile Federeţiei;

c)    să mandateze Federeţia pentru a le reprezenta interesele în negocieri, consultări sau în organisme permanente de Dialog Social şi Civic;

d)    să primească orice informaţii referitoare la programele, proiectele şi acţiunile organizate de Federeţie, patrimoniul acesteia şi modul de administrare;

e)    să aleagă şi să desemneze candidaţi pentru funcţii în oricare dintre organele de conducere, control, reprezentare şi consultative ale Federeţiei, în conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentului Intern;

f)     să promoveze propuneri de candidaţi pentru oricare din funcţiile de delegaţi ai Federeţiei în comisiile de Dialog Social şi Civic în care Federeţia este reprezentată;

g)    să-şi exprime opiniile, să facă propuneri şi să-şi exercite votul, în cadrul Adunărilor Generale, asupra oricărei decizii privind organizarea, patrimoniul, structura şi acţiunile Federeţiei;

h)   să primească un ID şi o parolă de acces la secţiunea privată a site-ului Internet al Federeţiei;

i)     să asigure participarea, în mod echitabil, a colectivelor reprezentate, la toate avantajele pe care Federeţia va reuşi să le obţină, procure pentru membrii săi;

j)      să propună modificări, completări sau elaborarea de reglementări tehnice;

k)    să beneficieze de serviciile de consultanţă, asistenţă şi sprijin pe care Federeţia le asigură membrilor, în condiţiile reglementărilor interne aprobate de Adunarea Generală şi Consiliul Director;

l)     să deconteze orice cheltuieli efectuate în acţiuni legate de interesul Federeţiei, care au fost anterior bugetate şi sunt asumate patrimonial de Consiliul Director;

m)  să menţioneze în documentele proprii  calitatea de membru al Federeţiei;

n)   să aibă acces la bazele de date ale Federaţiei;

 • o)    să se retragă liber din Federaţie.

 

Art. 16. (1) Membrii Federaţiei au următoarele obligaţii:

a)    să respecte, în toate situaţiile legate de activitatea Federeţiei, prevederile legale, ale  Statutului şi Regulamentului Intern, hotărârile, deciziile şi poziţiile comune, asumate în Adunarea Generală;

b)    să participe, să sprijine activitatea şi să se achite integral şi la timp de toate obligaţiile, în calitatea pe care o deţin, în condiţiile asumate voluntar şi ale reglementărilor interne;

c)    să se abţină de la orice fapte, ori declaraţii, ce ar putea aduce atingere integrităţii, imaginii şi intereselor Federeţiei,  ori ale celorlalţi membri, rezolvând orice situaţie prin decizie colectivă, cu respectarea principiilor asumate şi în condiţiile Legii şi reglementărilor interne;

d)    să dovedească loialitate faţă de Federaţie şi să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter intern;

e)    să se abţină, în cadrul acţiunilor Federeţiei, de la orice manifestare de propagandă politică sau religioasă, precum şi de la orice fel de acte şi declaraţii discriminatorii, xenofobe şi altele de acest fel;

f)     să promoveze principiul solidarităţii în relaţiile cu ceilalţi membri ai Federeţiei, în limitele prevederilor propriilor statute, dar cu evitarea poziţiilor radical divergente, cooperând pentru promovarea deciziilor consensuale;

g)    să informeze Federeţia asupra oricăror modificări apărute în reglementările interne, structură, conducere, ori altele care pot fi de natură să influenţeze calitatea de membru sau obligaţiile asumate de acesta;

h)   să nu angajeze Federaţia în nici o activitate fără a avea mandat;

i)     să achite la timp taxa de inscriere, cotizaţia şi celelalte contribuţii stabilite de către Adunarea Generală (cotizaţia lunară se va plati integral până la data de 30 ale lunii în  curs).

Întârzierea depunerii cotizaţiei, peste termenul de 3 luni, poate aduce persoanei  în cauză sancţiunea suspendării.

 

 

Cap.VI. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE

 

Art. 17. Structura organizatorica a Federaţiei este următoarea:

a)    Preşedinte ales;

b)    Consiliul Director;

c)    Departamentele de activitate coordonate de vicepreşedinţii Federaţiei, după cum urmează :

 • Departamentul “Armonizare Legislativă”;
 • Departamentul “Strategii de Dezvoltare Sustenabilă”;
 • Departamentul “Dezvoltare Socio – profesională şi Evaluare”;
 • Departamentul “Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională”;
 • Departamentul “Resurse”.

d)    Membrii;

e)    Preşedinte de onoare (dacă este cazul şi numai validat de Adunarea Generală);

f)     Comisia de cenzori;

g)    Secretar general;

h)   Senatul;

i)     Consiliul de onoare si arbitraj;

Organigrama Federaţiei este prezentată în anexa 3.

Art.18. (1) Organele de conducere ale Federaţiei sunt:

a)    Adunarea Generală organul suprem de conducere format din totalitatea membrilor Federaţiei;

b)    Consiliul Director organul colectiv de conducere format din;

 • Ø  Preşedinte;
 • Ø  Prim – vicepreşedinţi;
 • Ø  Vicepreşedinţi;
 • Ø  Secretarul general.

(2) Memrii Consiliului Director sunt aleşi pentru un mandat de 2 ani. Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de preşedinte, prim – vicepreşedinte, vicepreşedinte sau secretar general al Federaţiei decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi succesive.
Art. 19. (1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Federaţiei care se întruneşte o data pe an (în şedintă ordinară), ori de câte ori este nevoie (în şedinţă extraordinară) şi în scopuri festive sau pentru o mai largă consultare asupra unor probleme considerate deosebite (în şedinţă lărgită).

(2) Adunarea Generală este formată din totalitatea reprezentanţilor membrilor fondatori şi membrilor Federeţiei, mandataţi de propriile organizaţii în acest scop.

(3) Adunarea Generală ordinară este convocată de Consiliul Director, odată la un an, cu ocazia schimbului de mandate între preşedinţii Federeţiei şi se pronunţă inclusiv asupra bilanţului activităţii precedente şi programului de activitate pentru perioada următoare. Şedinţele ordinare au loc in cursul primului trimestru al fiecarui an.

(4) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată, ori de câte ori se consideră necesar de Consiliul Director, Preşedintele în exerciţiu sau la cererea a cel puţin 2/3 din reprezentanţii organizaţiilor membre. Şedinţele extraordinare pot fi convocate cu 15 zile înainte, cu precizarea datei, orei, locului şi a proiectului ordinii de zi.

(5) Adunarea Generală lărgită este convocată de Consiliul Director,  care stabileşte şi comunică în acest scop un număr egal de participanţi delegaţi, pentru fiecare organizaţie membră a Federeţiei, iar în cazul adoptării unor decizii în cadul şedinţelor lărgite, fiecare organizaţie va dispune de un singur vot, indiferent de numărul participanţilor.

(6) Convocarea Adunării Generale se face în scris, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data convocării  şi va conţine în mod obligatoriu data, ora, locul şi ordinea de zi. Dacă în intenţia organizatorilor, Adunarea Generală presupune adoptarea unor decizii legate de anumite documente, acestea vor fi înmânate participanţilor, în formă de proiect, odată cu documentul de convocare sau vor fi publicate în secţiunea privată a site-ului Internet al Federeţiei.

(7) Dacă la data anunţată în convocator nu se realizează un cvorum minimal de cel puţin jumătate plus unu din membrii fondatori şi membrii înregistraţi, convocarea se repetă într-un interval viitor de maximum 10-15 zile. Dacă la această nouă dată nu se întruneşte cvorumul statutar, adunarea se desfăşoară indiferent de numărul participanţilor prezenţi şi poate adopta hotărâri valabile.

(8) Hotărârile Adunării Generale sunt supuse votului deschis, sunt statutare şi devin obligatorii pentru toţi membrii, dacă sunt adoptate cu o majoritate simplă (jumătate plus unu) din voturile valabil exprimate ale participanţilor, în afara cazurilor:

 1. excluderea unor membri, când hotărârea se va lua cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi;
 2. deciziile privitoare la dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei sau la modificările obiectului de activitate se iau cu o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor (prezenţi şi absenţi).

(9) Participanţii, ordinea de zi, modul de desfăşurare şi hotărârile adoptate vor fi consemnate într-un proces verbal de şedinţă, care va fi adus la cunoştinţa tuturor membrilor şi va fi arhivat la sediul Federaţiei.

(10) Şedinţele Adunării Generale se ţin legal cu participarea a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. Dacă nu este prezent numărul minim de membri, Preşedintele Federaţiei va convoca o altă întrunire a Adunării Generale. Această nouă şedinţă poate delibera în mod valabil, indiferent de numărul de membri prezenţi. Şedinţele Adunării Generale sunt prezidate de un Preşedinte propus de Colegiul Director.

(11) Fiecare membru fondator şi membru prezenţi au un vot deliberativ în Adunarea Generală; fiecare membru corespondent şi membru de onoare prezenţi au un vot consultativ în Adunarea Generală a Federaţiei; consultarea membrilor cu drept de vot consultativ se face înainte de votul membrilor cu drept de vot deliberativ; când votează, membrii cu drept de vot deliberativ nu sunt obligaţi să ia în considerare rezultatul voturilor consultative; membrii afiliaţi, pot participa la Adunarea Generală ca invitaţi, fără a avea drept de vot.

Art. 20.  Adunarea Generală are următoarele atribuţiuni principale:

a)    aprobă modificările şi completările Actului Constitutiv, Statutului şi ale Regulamentului Intern, prin Acte Adiţionale;

b)    alege şi revocă, potrivit legii şi în condiţiile Statutului, organele de conducere, administraţie şi control ale Federaţiei;

c)    dizolvă organismele de conducere, administrare şi control ale Federaţiei, atunci când hotărârile acestora contravin principiilor statutare şi/sau altor reglementări interne;

d)    analizează şi aprobă strategiile şi obiectivele generale ale Federaţiei;

e)    deliberează asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi şi adoptă hotărâri în legătură cu activitatea Generală a Federaţiei;

f)     analizează şi aprobă activitatea Federeţiei şi descarcă gestionar persoanele şi grupurile responsabile, pentru perioada precedentă;

g)    analizează şi aprobă rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori şi alte informări şi propuneri ce-i sunt înaintate şi decide asupra acestora;

h)   audiază rapoarte şi informări ale reprezentanţilor organizaţiilor membre, avizele şi expertizele Senatului, invitaţilor, pe care le analizează şi faţă de care se poziţionează şi decide;

i)     analizează şi aprobă proiectul Programului de activităţi, propus de Preşedinte, pentru perioadele viitoare, inclusiv proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent;

j)      aprobă Bilanţul contabil pentru exerciţiul financiar precedent;

k)    validează sau respinge, la cerere, decizii ale Consiliului Director;

l)     deliberează asupra deciziei de desfiinţare şi/sau lichidare financiară a Federaţiei;

m)  aprobă organigrama salariaţilor Federaţiei;

n)   aplică sancţiunea de excludere;

 • o)    stabileşte şi modifică însemnele Federaţiei;

p)    hotărăşte înfiinţarea de filiale;

q)    hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Federaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

r)     decide asupra tuturor celorlalte probleme, a căror rezolvare nu intră în atribuţiile Consiliului Director.

s)    alte atribuţiuni rezultate din prevederi legale.

Art. 21. (1) Consiliul Director este organul colectiv de conducere al Federeţiei, este abilitat de Adunarea Generala sa ia orice decizii si masuri privind functionarea, organizarea, conducerea si personalul Federaţiei şi este format din 23 de membri şi un invitat permanent: Preşedinte, x Prim-Vicepreşedinţi, x Vicepreşedinţi (dintre membrii fondatori), x reprezentanţi aleşi din randul membrilor activi, Secretarul general şi invitat permanent (membru al Comisiei de Cenzori, fără drept de vot).

(2) Consiliul Director îşi poate mări numărul de membri printr-o decizie şi poate hotărâ modul în care noii membri ai Consiliului sunt propuşi şi numiţi cu respectarea prevederilor legale.

(3) Consiliul Director asigură conducerea operativă a Federaţiei între două Adunări Generale, este ales prin vot deschis, se intruneşte lunar (în şedinte ordinare) şi ori de câte ori este nevoie (în şedinţe extraordinare). Consiliul Director este ales de Adunarea Generala, pe o perioada de 2 ani şi se poate întruni şi funcţiona în prezenţa cvorumului de jumătate plus unu, din totalul membrilor săi..

(4) Deciziile adoptate de Consiliul Director în şedintele sale sunt comunicate membrilor săi, inclusiv celor care au absentat de la şedinţă. De asemenea, Consiliul Director va comunica din timp, tuturor membrilor săi, ordinea de zi şi materialele şedinţelor sale.

(5) Consiliul Director al Federaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii:

a)    pregăteşte documentele necesare, organizează şi convoacă Adunarea Generală;

b)    propune Adunării Generale persoanele care vor fac parte din conducere (preşedintele, prim – vicepreşedinţii, vicepreşedinţii, secretarul organizator);

c)    stabileşte organigrama aparatului executiv al Federaţiei care trebuie aprobata de Adunarea Generala;

d)    asigură conducerea operativă a activităţii Federaţiei şi realizează actele de administrare privind activitatea acesteia;

e)    se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea Preşedintelui, unde analizează activitatea lunii precedente, aprobă acţiunile perioadei viitoare şi deliberează asupra execuţiei bugetare aferente;

f)     analizează şi aprobă cererile de primire în Federaţie ale noilor membri şi comunică solicitantului rezultatul, în termen de 5 zile de la data depunerii acestora;

g)    organizează şi coordonează evidenţa contabilă a Federeţiei, îngrijindu-se de angajarea în acest scop a serviciilor unei persoane fizice sau juridice specializate precum şi de întocmirea şi raportarea tuturor documentelor, în condiţiile legii;

h)   stabileşte cuantumul cotizaţiilor şi contribuţiilor;

i)     aprobă contractele de sponsorizare, asociere, colaborare, închiriere cu persoane fizice şi juridice, române şi străine, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

j)      stabileşte Strategia de Dezvoltare şi programele Federaţiei;

k)    analizează raportul anual de activitate, bugetul şi bilanţul contabil;

l)     aprobă organizarea de activităţi economice non – profit şi aplicarea de programe de finanţare publice sau private, cu respectarea strictă a prevederilor legale, în scopul susţinerii obiectivelor Federeţiei;

m)  aprobă organigrame, scheme de salarizare, indemnizaţii şi decontări pentru programele proprii  şi adoptă decizii privind bugetarea acestora;

n)   adoptă procedurile de modificare şi completare a Statutului, Regulamentului şi a celorlalte documente ale Federaţiei, pe care le supune aprobării Adunării Generale;

 • o)    deliberează asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi şi adoptă hotărâri în legătură cu activitatea Federaţiei pe care le consemnează în Registrul de Hotărâri al Consiliului Director (anexa 4);

p)    aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar pe anul precedent şi pentru anul îb curs;

q)    întocmeşte documente, emite instrucţiuni şi alte reglementări de funcţionare a Federaţiei;

r)     încheie acte juridice, în numele şi pe seama Federaţiei;

s)    elaborează Regulamentul Intern de funcţionare;

t)     îndeplineşte oricare alte atribuţii prevăzute în lege sau statut;

u)   mandatează delegaţii în structurile formale şi informale de Dialog Social şi Civic de pe lângă instituţiile autorităţilor locale, naţionale şi internaţionale şi ale altor instituţii şi organizaţii neguvernamentale, pe baza unui Plan de Comunicare şi Reprezentare, în scopul atingerii, în cât mai bune condiţii, a obiectivelor Federeţiei şi atragerii de colaborări şi resurse;

v)    dispune alegerea şi angajarea Secretarului general şi a unui aparat executiv adecvat;

w)   informează permanent membrii Federeţiei asupra stării patrimoniului şi stadiului de îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală;

x)    aprobă schimbarea sediului.

(6) Membrii Consiliului Director prezidează, fiecare, cel puţin câte una din comisiile pe obiective sau unul din grupurile de lucru ale Federeţiei, pe baza unui program propriu, parte din Programul general de Acţiuni al Federaţiei. Structura şi mărimea comisiilor şi grupurilor de lucru sunt propuse în funcţie de complexitatea programelor asumate, de fiecare Preşedinte de comisie şi aprobate de Consiliul Director.

(7) Dacă din motive neîntemeiate un membru al Consiliului Director, sau un supleant al acestuia, nu participă la activităţile sale,  nerăspunzând la două convocări consecutive, postul acestuia se consideră vacantat iar Preşedintele va desemna, cu acordul Consiliului Director, un înlocuitor interimar, din rândul membrilor Federaţiei, până la prima Adunare Generală.

(8) Atât la şedinţele ordinare cât şi la cele extraordinare pot fi invitaţi presedintii unor alte organizaţii aflate în relaţii de parteneriat sau colaborare cu Federaţia, coordonatorii comisiilor şi ai altor structuri interne ale Federaţiei care nu sunt membri ai Consiliului Director.

(9) Consiliul Director, poate, după caz, necesităţi şi disponibilităţi financiare, să angajeze, pe baza de contract, pe secretarul general şi orice altă persoană fizică ce are calificarea necesară, pentru executarea unor lucrări sau servicii necesare activităţii Federaţiei.

(10) Consiliul Director este valabil întrunit doar dacă sunt prezenţi minim 2/3 dintre membrii săi. Consiliul se întruneşte fie în şedinţă, fie în teleconferinţă, conferinţă telefonică sau orice alt mijloc care permite o inregistrare si o buna desfăşurare a discuţiilor fără ca prezenţa într-o anumită sală a tuturor mebrilor săi să fie obligatorie. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi, se numerotează şi consemnează scris sau pe suport magnetic sau optic.

(11) Consiliul Director asigură reprezentarea şi administrarea patrimoniului în raporturile cu terţii, hotărând asupra căilor de realizare a scopului propus de Federaţie. În acest sens asigură legăturile şi cooperarea cu alte organizaţii, instituţii şi cu organisme de stat, guvernamentale sau neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, în vederea obţinerii de fonduri sau alte mijloace (bunuri) pentru realizarea scopului propus. De asemenea, poate accepta în numele Federaţiei, pentru a fi folosite în scopul realizării obiectivelor acesteia, orice contribuţie, donaţie, legat, dar nu este obligată să accepte.

(12) Consiliul se întruneşte în şedinte de cate ori este necesar, dar cel putin o dată pe lună. Întrunirile Consiliului vor fi convocate de către Preşedintele Consiliului, sau de către jumătate din membrii Consiliului, prin trimiterea unei înştiinţări în care se vor menţiona data, ora, locul şi scopul întrunirii, către toţi membrii Consiliului, cu cel puţin 2 zile înaintea unei asemenea întruniri.

(13) Şedinţele extraordinare ale Consilului Director vor fi convocate în următoarele situaţii:

a)    când se impune modificarea structurii organizatorice;

b)    când au loc abateri grave ale unor membri sau ale unor angajaţi ai Federaţiei de la prevederile reglementărilor interne ( Statut, Regulament, ş.a.), respectiv de la sarcinile de serviciu şi se impun măsuri urgente de intervenţie;

c)    când este necesară perfectarea de urgenţă a unor contracte ale Federaţiei cu alte instituţii;

d)    când se impune promovarea de urgenţă a unor proiecte sau programe iniţiate de Federaţie sau în parteneriat.

(13) Consiliul Director deliberează în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi poate lua hotărâri cu cel puţin jumătate plus unu din voturi.

(14) Un loc vacant în Consiliu, apărut din diverse cauze (demisie, concediere sau din alte motive), va fi completat prin hotărârea fondatorilor, iar în caz de forţă majoră cu întrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director pentru perioada de mandat rămasă.

(15) Întrunirile Consiliului sunt prezidate de către Preşedinte. Preşedintele sau alt membru al Consiliului poate semna acte juridice în numele Federaţiei numai dacă a fost autorizat de către Consiliul Director. În cazul în care Preşedintele este indisponibil unul din prim – vicepreşedinti va fi desemnat sa îşi asume îndatoririle acestuia pe toată durata cât Preşedintele lipseşte.

Art. 22. (1) Preşedintele Federeţiei este ales prin vot deschis de Adunarea Generală, pentru o perioadă de 1 an, din rândurile reprezentanţilor membrilor fondatori sau membrilor cu o activitate în Federeţie de cel puţin 12 luni, mandatat de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, să reprezinte interesele legitime şi comune ale membrilor, imaginea Federeţiei în relaţiile cu terţii şi să asigure respectarea întocmai a prevederilor prezentului Statut.

(2) Preşedintele îşi exercită atribuţiunile conform prevederilor prezentului Statut, a unor obiective concrete, proprii madatului său, având un schimb permanent de informaţii cu fostul şi viitorul preşedinte al Federeţiei, pentru a se asigura coerenţa şi continuitatea programelor derulate;

(3) Preşedintele îşi desfăşoară activitatea onorific, pe baza unui contract de voluntariat;

(4)  Preşedintele Federeţiei are următoarele atribuţiuni principale:

a)    reprezintă Federeţia în toate relaţiile juridice şi patrimoniale cu terţii;

b)    conduce şedinţele Consiliului  Director invitând, după caz, alte persoane a căror prezenţă este necesară;

c)    convoacă şedinţele Consiliului Director şi sesiunile Adunării Generale in codiţiile stabilite de Statut şi prezentul regulament;

d)    întocmeşte, pe baza propunerilor membrilor, supune aprobării Adunării Generale şi coordonează un proiect de Program de Activităţi, pentru perioada mandatului său;

e)    întocmeşte, în urma consultării cu membrii Consiliului Director, un proiect de Buget de Venituri şi Cheltuieli, aferent Programului propus;

f)     avizează lunar, pe bază de documente justificative, plata drepturilor băneşti ale personalului angajat în funcţie de realizarea sarcinilor;

g)    semnează documentele emise şi primite de Federaţie;

h)   păstrează şi utilizează ştampila Federaţiei (a doua ştamilă a Federaţiei este păstrată şi utilizată de Secretarul general);

i)     participă cu alţi membrii ai Consiliului Director la perfectarea contractelor cu unele persoane fizice sau juridice privind desfăşurarea unor activităţi de prestări servicii in folosul Federaţiei, semnând contractele incheiate;

j)      urmăreşte desfăşurarea tuturor acţiunilor programate, precum şi rezolvarea tuturor problemelor apărute pe parcurs, cu respectarea strictă a prevederilor Legii şi ale reglementărilor interne ale Federaţiei;

k)    răspunde de evidenţa şi păstrarea contractelor încheiate de Federaţie;

l)     organizează activitatea de întocmire şi arhivare corespunzătoare a tuturor documentelor justificative legate de activitatea Federeţiei, evidenţă contabilă a acesteia, urmărind încadrarea cu personal calificat corespunzător, întocmirea şi depunerea documentelor de raportare specifice, conform prevederilor legale, asigurarea accesului transparent la acestea din partea membrilor Comisiei de Cenzori, oricărui membru şi organelor de control legale;

m)  îndrumă şi verifică activitatea membrilor Consiliului Director cu responsabilităţi, directorilor de programe ori proiecte, secretarului general;

n)   verifică modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către personalul angajat al Federaţiei.

(4) Preşedintele are prima semnătură în Bancă şi pe documentele de corespondenţă ale Federeţiei şi împreună cu secretarul semnează procesele verbale transcrise în registru special, ori de câte ori sunt întruniri ale Consiliului Director.

Art. 23.  (1) Prim – vicepreşedinţii fac parte din Consiliul Director şi sunt aleşi de Adunarea Generală, organizează şi conduc departamentele Federaţiei şi coordonează activitatea comisiilor lucrative.

(2)  În cazul în care preşedintele este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, acesta va desemna un prim – vicepreşedinte pentru a prelua drepturile şi obligaţiile sale (care va avea acordul scris şi împuternicirea expresă a preşedintelui).

(3)  Prim – vicepreşedinţii îndeplinesc alte sarcini date de preşedintele Federaţiei.

Art.24. (1) Vicepreşedinţii Federaţiei sunt aleşi de Adunarea Generală, fac parte din Consiliul Director şi au următoarele atribuţii:

a)       îndeplinesc sarcinile stabilite de Adunarea Generală sau prin hotărâri ale Consiliului Director precum şi orice alte sarcini dispuse de preşedintele Federaţiei;

b)       conduc comisiile lucrative, pe domenii, organizate în cadrul departamentelor şi se subordonează nemijlocit prim–vicepreşedintelui care coordonează departamentul respectiv;

c)        iniţiază proiecte şi programe supunându-le aprobării Adunarii Generale, după analizarea lor în Consiliul Director;

d)       îndrumă şi verifică intreaga activitate a membrilor si angajaţilor Federaţiei.

Art.25. (1) Secretarul general este membru fondator al Federaţiei, ales de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director care asigură organizarea şi coordonarea activităţii curente şi punerea în aplicare a tuturor hotărârilor Consiliului Director.

(2) Secretarul general organizează şi conduce aparatul executiv şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea şi în limita mandatului atribuit de Consiliul Director şi are următoarele atribuţii:

a)    organizează secretariatul general, gestionează toate documentele şi angajează personalul necesar pentru a redacta documentele interne şi cele oficiale emise de Federaţie;

b)    pregăteşte documentele pentru şedinţele Adunării Generale, ale Consiliului Director şi ale celorlalte structuri ale Federaţiei;

c)    ţine evidenţa participării membrilor Federaţiei la şedinţele la care au fost convocaţi;

d)    ţine evidenţa îndeplinirii deciziilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

e)    informează membrii Consiliului Director cu privire la toate problemele;

f)     reprezintă Federaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice, în acţiunile administrative;

g)    încheie (interimar), pentru şi în numele Federaţiei contracte, convenţii şi alte acte necesare îndeplinirii obiectivelor;

h)   stabileşte, coordonează şi controlează organizarea şi conducerea gestiunii şi contabilităţii;

i)     ordonanţează cheltuieli şi alte operaţiuni financiare, în limita plafonului stabilit de către Consiliul Director;

j)      păstrează şi utilizează ştampila Asociaţiei;

k)    stabileşte, coordonează şi controlează modul de rezolvare a corespondenţei şi gestiunea informaţiilor şi documentelor;

l)     coordonează şi controlează activitatea restului personalului Federaţiei, angajat sau voluntar;

m)  exercită orice alte atribuţii de conducere operativă sau delegate lui de către Consiliul Director;

Art. 26.  (1) Senatul, este organul colectiv, consultativ al Adunării Generale şi este compus din membri individuali (persoane fizice), personalităţi ale vieţii publice, experţi în domenii de interes pentru Federaţie etc. care îşi exprimă voluntar acordul de a participa, susţine sau promova acţiuni punctuale sau proiecte ale organizaţiei, cu acordul Consiliului Director şi în conformitate cu prevederile Statutului şi ale Regulamentului Intern;

(2) Senatul este organizat în grupuri de lucru şi/sau comisii pe teme sau probleme punctuale, având în special rolul de a asigura Adunării Generale un suport consultativ de expertiză în domenii de interes pentru Federaţie;

(3) Comisiile şi grupurile de lucru ale Senatului elaborează şi prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale rapoarte, studii, recomandări şi avize consultative;

(4) Activitatea Senatului este finanţată conform hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director, în general, prin elaborarea şi lansarea de proiecte independente, cu bugetele aferente;

(5) Membrii Senatului şi alte persoane implicate în proiectele aprobate şi bugetate în condiţiile prezentului Statut îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte individuale de colaborare, prestări servicii sau de voluntariat.

Art. 27. Comisia de cenzori asigură controlul financiar intern al Federeţiei şi are următoarele atrubuţii:

a)    verifică modul în care este administrat patrimoniul;

b)    întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c)    participă, prin reprezentant, la şedinţele Consiliului Director;

Atribuţiunile Comisiei de cenzori pot fi îndeplinite de o singură persoană până la 100 de membrii activi înscrişi.

Art. 28. (1) Consiliul de Onoare şi Arbitrj este format din: Preşedinte, Prim – vicepreşedinţi, 2 Vicepreşedinţi, Secretar general şi trei membri, propuşi şi aprobaţi de Adunarea Generală.

(2) Consiliul de Onoare şi Arbitraj are drept scop:

a) să asigure o buna desfăşurare, sub aspect disciplinar a activităţilor Federaţiei, să îndrume şi să controleze activitatea membrilor săi, în spiritul ordinii şi disciplinei stabilite de reglementările interne;

b)    să contribuie, prin măsurile şi sancţiunile pe care le adoptă, la diminuarea abaterilor de la disciplina şi etica profesională;

c)    să analizează, ca primă instanţă, toate actele de indisciplină săvârşite de membrii Federaţiei, să propună spre aprobare, măsuri şi sancţiuni.

(3)  Consiliul de Onoare şi Arbitraj are următoarele atribuţii:

a)    asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire a actelor de indisciplină, în rândul membrilor Federaţiei;

b)    soluţionează, ca primă instanţă, situaţiile create în urma nerspectării unor prevederi ale actelor normative interne si ia măsuri de remediere;

c)    judecă abaterile de la regulamentele Federaţiei, şi de la disciplina internă, săvârşite de membrii săi, şi propune spre aprobare, sancţiunile ce se impun;

d)    propune, excluderea din Federaţie a membrilor care se fac vinovaţi de abateri grave şi repetate de la reglementările interne;

e)    ţine evidenţa sancţiunilor aplicatei;

(4) La judecarea diferitelor abateri, în funcţie de gravitatea faptelor, sau la cererea membrilor, pot participa la şedinţele Consiliului atât membrii învinuiţi cât şi alte personae care pot da amănunte despre abaterea ivită.

(5) Hotărârile Consiliului devin executorii numai după ratificarea acestora de către Adunarea Generală.

(6) Consiliul se întruneşte şi îşi desfăşoară activitatea ori de câte ori este nevoie, şi este statutar întrunit dacă participă jumătate plus unul din membri.

(7) Hotărârile sunt valabile dacă sunt luate cu jumătate plus unul din voturile membrilor prezenţi (cu drept de vot). Comisia are un registru cu pagini numerotate, în care se consemnează obligatoriu toate hotărârile luate în şedinţe, şi semnăturile membrilor prezenţi. Registrul reprezintă document oficial al Federaţiei.

 

 

Cap. VII. PATRIMONIUL ŞI FONDURILE FEDERAŢIEI

 

Art. 29. Patrimoniul Federaţiei se constituie din fondul initial depus de membrii fondatori si este de X lei, subscrisi la data constituirii; mijloace de transport si telecomunicatii, echipamente de birotica, mobilier, tiparituri, alte mijloace fixe si obiecte de inventar, activităţi comerciale sau economice directe desfăşurate de Federaţie, in condiţiile legii; orice alte valori, in conditiile legii, ce servesc atingerii scopului acesteia.

Art. 30 Pe lângă patrimoniul propriu, Federaţia poate avea în administrare sau folosinţă bunuri puse la dispoziţie de către alte persoane juridice sau fizice.

Art. 31. Evidenţa, gestiunea şi reglementarea utilizării patrimoniului se face conform dispoziţiilor legilor în vigoare, Statutului şi Regulamentului Intern.

Art. 32 Intrarea sau ieşirea din patrimoniu şi orice alte operaţii privind bunurile sunt aprobate de Consiliul Director în cazul imobilelor şi mijloacelor fixe şi de Presedintele Federaţiei în cazul restului bunurilor.

Art. 33 Fondurile Federaţiei provin din:

a)    patrimoniul iniţial;

b)    taxa de inscriere cotizaţiile anuale şi alte contribuţii ale membrilor;

c)    donaţii si finantari, sponsorizări, legate;

d)    resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

e)    dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

f)     venituri rezultate din activităţi economice directe proprii, în condiţiile legii;

g)    dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Federaţie;

h)   fonduri nerambursabile obţinute de la diverse organisme sau instituţii, pe bază de programe;

i)     alte surse legale.

Art. 34. Operaţiile cu fonduri băneşti sunt aprobate de Presedintele Federaţiei până la nivelul plafonului aprobat de către Consiliul Director, şi de către acesta peste limitele respectivului plafon. În final, se validează de către Adunarea Generală.

Art. 35. Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul Federaţiei în baza contribuţiilor anterioare sau sub alt motiv.

 

Cap. VIII. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A FEDERAŢIEI

 

Art. 36. (1) Exerciţiul economico-financiar începe pentru primul an de activitate, la data constituirii Federaţiei şi se încheie la data de 31 decembrie a anului respectiv, iar pe perioada următoare, exerciţiul economico-financiar începe la 01 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Federaţia are buget propriu de venituri şi cheltuieli, resursele Federaţiei fiind constituite din:

A. Venituri

a)    taxele de înscriere;

b)    cotizaţiile stabilite anual de către Consiliul Director;

c)    dobânzi şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;

d)    dividendele altor organizaţii înfiinţate de Federaţie;

e)    venituri realizate din activităţi economice directe;

f)     donaţii, sponsorizări sau legate, din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, potrivit legii;

g)    contribuţii în bani (lei şi/sau valută), bunuri mobile şi/sau imobile, sau din orice alte mijloace prevăzute de lege, primite de la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;

h)   finanţarea de către organisme internaţionale pentru derularea unor programe;

i)     resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

j)      alte venituri ce nu contravin legislaţiei în vigoare sau prevederilor  statutului Federaţiei.

(3) Federaţia are dreptul să refuze orice donaţie sau alte venituri în cazul în care acestea ar fi oferite în condiţii inacceptabile sau care contrazic scopul şi obiectivele sale. Patrimoniul nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul Regulament şi Statutul Feeraţiei.

(4) Federaţia poate înfiinţa organizaţii şi filiale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului său.

(5) Federaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au strânsă legătură cu scopul ei principal.

B. Cheltuielile Federaţiei cuprind:

a)    derularea programelor;

b)    sustinerea unor activitãti stiintifice;

c)    cheltuieli tehnico-administrative;

d)    editarea publicatiilor, inclusiv cele electronice;

e)    achizitionarea de materiale documentare;

f)     facilitãti oferite membrilor legate de desfãsurarea diferitelor activitãti;

g)    achizitionarea de echipamente si materiale;

h)   cotizatii la organizatii nationale si internationale;

i)     organizarea de conferinte, seminarii, cursuri, întâlniri de lucru, reuniuni, etc.;

j)      alte cheltuieli aprobate de Consiliul Director

(6) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul Director.

(7) Cheltuielile cu personalul se stabilesc în limitele statutului de funcţii şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi ale prevederilor art.10. al. 2 din prezentul Regulament.

(8) Federaţia constituie toate fondurile legale necesare desfăşurării activităţii.

(9) Federaţia întocmeşte anual bugetul, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor.

 

Cap. IX. CONTROLUL FEDERAŢIEI

 

Art. 37.  Federaţia va ţine la sediul său principal registre şi rapoarte corecte şi complete ale conturilor, procesele verbale ale dezbaterilor Consiliului Director precum şi un registru cuprinzând numele şi adresele membrilor Consiliului Director şi al membrilor care aduc contribuţii în Federaţie.

Toate dosarele şi registrele pot fi inspectate de către oricare dintre membrii Consiliului Director.

Art. 38.  Anual evidenţele şi registrele Federaţiei vor fi verificate şi controlate de un cenzor, contabil, desemnat.

 

Cap. X. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 39.  Federaţia se dizolvă:

a)    de drept, prin realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;

b)    prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

ü  scopul sau activitatea Federaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

ü  realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

ü  urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

ü  a devenit insolvabilă.

c)    în situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Federaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit prevederilor interne Consiliul Director trebuia constituit;

d)    în alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 40.  În cazul dizolvării Federaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează. Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Federaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Cenzorului numit de Federaţie.

Art. 41. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 42.  În cazul dizolvării Federaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 43.  Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Federaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art. 44.  După închiderea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Federaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest Registru.

Art. 45.  Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Federaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi de orice obligaţii.

Art. 46.  Federaţia încetează să existe la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

.

Cap. XI. RESPECTAREA REGULAMENTULUI INTERN – SANCŢIUNI .

 

Art. 47. Prevederile Regulamentului Intern se aplică şi sunt opozabile tuturor  membrilor şi angajaţilor Federaţiei, cât şi oricărei persoane fizice care intra şi se află în incinta Federaţiei în calitate de vizitator şi/sau contractant  al serviciilor pe care Federaţia le oferă, sau care deruleaza o activitate în îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate faţă de Federaţie.

Art. 48. Acest Regulament Intern constituie baza unui comportament adecvat pentru toţi membrii şi angajaţii, iar nerespectarea lui atrage dupa sine măsuri severe pe care Federaţia le va lua în vederea remedierii unor astfel de situaţii.

Art. 49. Orice abatere de la Regulamentul Intern poate aduce atingeri grave intereselor Federaţiei. În consecinţă, abaterile de la Regulamentul Intern sunt considerate abateri disciplinare şi vor fi investigate conform prevederilor legale şi politicilor Federaşiei. Abaterile disciplinare, în funcţie de gravitatea sau repetarea lor, determină sanctiuni care pot să afecteze statutul membrului sau angajatului în Federaţie. Sancţiunile succesive aplicate membrilor Asociaţiei sunt propuse de Consiliul Director ca urmare a unui vot majoritar si avizate de Comisia de Onoare si Arbitraj , astfel :

a)    avertisment verbal, în plenul Adunării Generale;

b)    avertisment scris;

c)    suspendare temporara;

d)    excludere.

 

Art. 50. Sancţiunile se aplică pentru încălcarea prevederilor Statutului şi Regulamentului Intern. Faptele care atrag excluderea se aduc în discuţia Adunării Generale de către Consiliul Director după discutarea în plen a acestora, la sesizarea oricărui membru al asociaţiei, sau a oricăror organe sau instituţii de stat sau cu care asociaţia are relatii de parteneriat.

Art. 51. Ridicarea sau revocarea sancţiunilor (în cazul avertismentului verbal sau scris şi al suspendării temporare) se hotărăşte de către Consiliul Director .

Art. 52. Abatere de la prevederile Statutului şi Regulamentului se consideră a fi:

a)    incompatibilitatea cu specificul Federaţiei sau cu activitatea organelor de conducere ale acesteia, respectiv opoziţia faţă de scopurile şi interesele Federaţiei intervenită ulterior dobândirii calităţii de membru;

b)    nerespectarea cu buna ştiinţă sau din neglijenţă a obligaţiilor asumate ori a celor hotărâte de Adunarea Generala sau de Consiliului Director;

c)    neachitarea în termen a contribuţiilor financiare asumate.

Art. 53. Procedura de sancţionare.

a)    Consiliului Director este organul competent să aplice sancţiunea avertizării, iar Adunarea Generala pe cea a excluderii definitive din cadrul Federaţiei;

b)    Consiliului Director este obligat, cu minimum 10 zile înainte de aplicarea avertizării în scris, să invite în şedinţă specială membrul care urmează să fie sancţionat şi să-l informeze asupra acuzaţiei care i se aduce. Acesta are dreptul să folosească orice mijloc legal în apărarea sa;

c)    Membrul are dreptul să conteste decizia de sancţionare aplicată de Consiliul Director. Contestaţia va fi adresată Adunării Generale a Federaţiei;

d)    Adunarea Generala va include în mod obligatoriu, pe ordinea de zi a proximei şedinţe, ordinare sau extraordinare, dezbaterea sancţiunii decise de Consiliul Director. Hotărârea Adunarii Generale este definitivă în ceea ce priveşte sancţiunea şi ea va fi luată prin votul deschis a doua treimi din membri.

Art. 54.  Excluderea membrilor.

Motivele excluderii membrilor se consideră a fi următoarele:

a)    întârzierea depunerii cotizaţiei peste termenul de 3 luni;

b)    refuzul repetat de a participa la activităţile Federaţiei;

c)    defăimarea publică a Federaşiei şi / sau a membrilor săi;

d)    încălcarea repetată a obligaţiilor asumate sau a hotărârilor Adunarii Generale ori ale Consiliului Director.

Art. 55.  Încetarea calităţii de membru atrage automat încetarea oricăror împuterniciri, funcţii sau alte calităţi conferite în calitate de membru. Membrii retraşi şi ca şi cei excluşi nu pot pretinde restituirea contribuţiei lor materiale la patrimoniul Federaţiei.

Art. 56. Repectarea prevederilor prezentului Regulament este o condiţie esenţiala pentru buna desfăşurare a activităţii Federaţiei. De aceea, în cazul eventualelor abateri de la aceste prevederi, Federaţia va întreprinde acţiunile corective necesare în raport cu membrul asociaţiei sau angajatul care a savârşit abaterea. Aceste acţiuni corective sunt precizate în Statut şi în prezentul Regulament în cazul abaterilor disciplinare şi respectiv în politica privind anularea calităţii de membru sau incetarea/desfacerea contractului individual de muncă, pentru angajaţi.

Art. 57. Sunt considerate abateri grave orice încălcări repetate ale prezentului Regulament Intern (incluzând absenţele nemotivate) precum şi alte situatii de încălcare a disciplinei în cadrul Federaţiei apărute în desfăşurarea activităţii membrilor sau angajaţilor sau în alte contexte în care acţionează în calitate de membru sau angajat al Federaţiei.

 

Cap. XII. DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 58.  În cazul în care vreuna din dispoziţiile prezentului Regulament Intern ar fi sau ar deveni nulă, anulabilă, ilegală în orice mod, asociaţii se vor reuni pentru a înlocui respectiva dispoziţie cu una corespunzătoare, având un sens echivalent şi fiind în conformitate cu legea.

Art. 59.  Prezentul Regulament Intern se completează cu reglementările legale în domeniu.

Art. 60.  Prezentul a fost adoptat de către membrii Consiliului Director ce se regăsesc în Anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul Regulament Intern şi aprobat în şedinţa Adunării Generale a Federaţiei din data de ______

Art. 61.  Prezentul Regulament Intern se completează cu Actul Constitutiv şi Statutul Federaţiei.

Leave your comment