FSCR - Impreuna vom salva Romania!

„Pe ei, pe ei… pe capul lor!2-2

Ieri, Federaţia Societatea Civilă Românească a organizat la Consi­liul Judeţean Argeş a doua ediţie a Forumului Naţional şi Internaţio­nal. Printre participanţii la lucrările forumului naţional s-a numărat şi generalul (rez.), fost şef al Marelui Stat Major al Armatei Româ­ne, Mircea Chelaru. De departe, cel mai marcant îndemn pentru tinerii prinşi în lucrurile cotidiene ar fi: „Transmit un mesaj tineresc de la peluză: Pe ei, pe ei… pe capul lor!“

Această ediţie a Forumului a a­vut ca invitaţi speciali membri mar­canţi ai societăţii civile din ţară şi străinătate. În cadrul lu­crării Fo­u­mului au fost pre­zentate bilanţul activităţii FSCR, ra­por­tul colaboră­rii cu Diaspora româ­neas­­că şi ca­tea „Bătălia pentru România“. Prin­tre cei prezenţi îi amintim pe generalul (rez.) cu patru stele, care a îndeplinit funcţia de şef al Marelui Stat Major al Arma­tei Române, Mircea Chelaru, şi vi­cepreşedinte FSCR, preşedin­te­le FSCR – dipl. ec. Petre Răcă­nel, vice­preşedintele FSCR şi pre­şe­dintele Filialei Argeş, Con­stantin Băjenaru, Ioan Toader, preşe­din­te ACR Filiala Argeş, subpre­fectul de Argeş, Ion Bur­nei, vice­pre­şedintele CJ Argeş, Florin Te­cău, viceprimarul Lau­renţiu Zi­daru ş.a.  „Mă simt bine la Pi­teşti şi nu întîmplător sîntem aici. Aici au luat fiinţă FSCR şi grupul de iniţiative şi ulterior ne-am întîl­nit la Bucureşti. În Argeş fierbe un sînge aparte şi cred că de aici se va trage salvarea Ro­mâniei. Vreau să vă mai spun că un alt motiv pentru care sîn­tem aici este că Argeşul a dat ţării preşedinţi de stat, prim – mi­niştri, oameni ce­le­bri. Dacă ne vom implica mai mult împreună, vom putea cîştiga lup­ta pentru România!“, a spus pre­şedintele FSCR – dipl. ec. Petre Răcănel.

„Percepţia unei inutilităţi publice“

Am vorbit şi cu generalul (rez.) Mircea Chelaru despre partici­pa­­rea lui la acest forum şi de­spre implicarea societăţii civile în viaţa activă a societăţii. În­trebîndu-l pe Mircea Chelaru des­pre lucrările a­cestui forum, acesta ne-a preci­zat: „Nu spu­nem noutăţi! Toată lu­mea are percepţia unei inutilităţi publice. Orice ai face, oricum am da-o, tot prost este! Această, dacă vreţi, predestinată existenţă în eşec a românilor trebuie să se sfîrşească odată ş-odată! Cea mai mare constatare este apa­riţia unei neîncrederi, poate chiar mai mult, o respingere to­tală a pro­dusului politic. Pentru că în politică au intrat oameni care n-au avut caracter şi nu s-au gîndit ni­ciodată cum să producă binele pen­tru naţiune, nu binele pentru neamurile lor! Şi, de aceea, pentru o coagulare a unor conştiin­ţe care să producă o miş­care în sensul acesta am venit aici. O mişcare a civismului activ, nu a unui civism constatator şi bocitor pe la tele­vi­ziuni. Toată lumea constată ace­eaşi ciclicitate de evenimen­te ca­re pur şi simplu ne produc scîr­bă, dar nu se intervine în chirurgiza­rea cau­zelor care produc aceste ne­demne situaţii pentru naţiu­nea română. Acest forum, să dea Dum­­­nezeu să fie pe mai departe o reuşită, pentru că nu suspec­tez situaţia de azi, dar am văzut foarte multe lucruri bune începu­te de români şi sfîrşite lamenta­bil! Să sperăm că va avea o altă condiţie de finalitate şi să se ma­ni­­feste ca o voce sănătoasă, cre­dibilă, ca un ochi de veghe, care să producă pe de-o parte corecţia abaterilor criminale ale acestei clase po­litice şi o ofertă să­nătoasă a­cestei societăţi ro­mâ­neşti care aşteaptă un altce­va. E sătulă de aceeaşi poveste reluată la nesfîrşit ca o placă de patefon stricată la fiecare patru ani“. Pentru că societatea româ­nească are nevoie să creadă din nou în puterea fiecăruia indi­vi­duală, l-am întrebat mai de­parte pe Mircea Chelaru cum să mai aibă încredere oamenii în pute­rea lor, cînd votul lor la re­feren­dum a fost în van. „De aceea, a apărut această nevoie lăuntrică. Nu e vorba de inimă şi spirit, ci de raţiune şi exactitate. Noi tre­buie să fim foarte riguroşi. (…) Ceea ce s-a întîmplat de la CCR pînă la ceea ce a urmat, prigoa­na celor care, chipurile, au votat, de la faptul că unii au vrut să fal­sifice votul şi au vrut să forţeze demiterea, să ştiţi că vina este şi de-o parte şi de cea­laltă. Nu pun mîna în foc pentru nici una dintre părţi. Asta în­seamnă că ei au con­fiscat pur şi simplu instrumen­tarul de stat în folosul grupurilor de interese, de­clamă sus şi tare numele po­porului, dar, în fapt, în spatele a­cestor declamaţii nu fac altceva decît să-şi servească cli­entela şi interesele personale de puterea abuzivă, de autocraţie ne­­per­misă instituţională. Ei nu sînt conducătorii instituţiilor, ei sînt proprietarii instituţiilor. Schim­­­bă pe cine vrea muşchiul lor, cînd do­resc, fără să mai ţină cont de normă, de criterii, de regulă, de legi. N-aţi văzut asta şi de-o parte şi de cealaltă? Cînd vin u­nii la putere, ţipă ăilalţi că se po­litizează ad­ministraţia şi vice -versa. La fiecare patru ani se schim­bă între ei, salvîndu-se în a­ce­laşi timp unii pe alţii“, a explicat generalul (rez.) Ch­laru.

Etichete:

Leave your comment