FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Cetăţeni ai României, fraţi români de pretutindeni,

Voi trebuie să ştiţi!

Naţiunea Română, cu caracteristicile sale inalienabile de unitate teritorială, lingvistică, culturală şi spirituală a fost şi este o realitate obiectivă şi nu o scornire sau concesie a unora.
Această realitate s-a impus în conştiinţa umanităţii şi a fost înregistrată de istorie cu preţul sacrificiului vieţii a milioane de români.
Viaţa în România nu a fost niciodată uşoară. Poporul Român nu a avut niciodată parte de o viaţă opulentă. Toată existenţa Sa anterioară, dar mai cu seamă cea din zilele noastre este inclusă în bilanţul supravieţuirii. Sacrificiile şi martiriul acelora ce s-au săvârşit în numele generaţiilor trecute, tocmai pentru ca noi să fim astăzi, Ne-a legitimat fără drept de contestaţie în marea familie a naţiunilor lumii.
Plină de vigoare în dezvoltarea Sa de început, Naţiunea Română şi-a pus cu demnitate şi onoare semnătura pe Momentele de Epopee ale Istoriei Sale, făurindu-le alături de Marile Naţiuni ale Europei, impunându-se cu inteligenţă în conştiinţa omenirii prin creaţiile geniilor sale.
*
Mai mereu zguduită de violenţe străin regizate şi ruptă din normalitatea dezvoltării Sale, Naţiunea Română a fost obligată să treacă până şi prin purgatoriul comunismului de import. Ea a fost transformată în mai puţin de jumătate de secol, într-un imens „om-mulţime”, consumându-şi anonim energiile, păstrând însă cu îndârjire puterea de creaţie şi libertatea cugetului interior. Aşa a fost posibilă menţinerea Speranţei!
Ieşirea tragică şi fără înţelepciune de sub presiunea unei dictaturi bicefale, contrar aşteptărilor de bun simţ, a produs dezagregarea identităţii noastre şi alterarea dirijată a organismului social.
Astăzi în România nimeni, sau aproape nimeni, nu mai trăieşte pentru celălalt; doar fiecare pentru sine, şi toţi pentru nimic! Am devenit tot mai singuri între noi înşine! Aproape că nu ne mai recunoaştem ca neam!
Astăzi, Naţiunea Română se clatină lovită perfid în conştiinţa de sine şi valorile Sale fundamentale! Declinul limbii orale şi triumful trivialităţii, falsificarea elitelor, obedienţa idioată şi lipsa de demnitate, mercantilismul şi duplicitatea caracterelor, desconsiderarea virtuţilor şi batjocura culturii, continuă să transforme repede şi brutal naţiunea într-o sumă de populaţii, tot mai puţin simţind româneşte, cu indivizi tot mai însinguraţi şi lipsiţi de speranţa mai binelui de mâine.
Eşecurile succesive în toţi aceştii ani postrevoluţionari, atât în domeniul economic dar mai ales în cel al domeniilor societale, copierea mimetică păguboasă a unor soluţii sugerate, indiferenţa voluntară sau incapacitatea guvernanţilor de a înţelege stările prin care trece ţara, distrugerea credibilităţii omului de stat ca urmare a abandonării virtuţilor moralei şi deontologiei profesionale, indiferentismul de masă, enclavizarea unor entităţi comunitare însoţită de refuzul declarat sau disimulat al suveranităţii statale, dispreţul faţă de lege şi în mod deosebit pierderea încrederii în actul de dreptate socială, sunt manifestări din ce în ce mai frecvente. Dezordinea instituţională este abil întreţinută de grupuri interesate în acapararea bogăţiilor ţării. Ordinea socială a fost adesea substituită cu măsurile coercitive de ordine publică în numele căreia se fac, în continuare, abuzuri oneroase şi se emit legi proaste. Dezgustul faţă de viaţa publică a ţării se contorizează în exodul masiv de inteligenţă tânără fără speranţa recuperării sale ulterioare. Rezistenţa la corupere este aproape zero, cuvântul de ordine fiind „şpaga”. Prostituţia morală a nimicit intimitatea sacră a credinţei, a terfelit morala creştină acceptând până şi împerecherea nefirească, sub literă de lege. Neobrăzarea a luat locul Cumsecădeniei iar violenţa a intrat în normalitatea obişnuinţelor noastre. Iar celor cu greu rămaşi cuminţi şi buni le este din ce în ce tot mai ruşine de sine.

Este timpul să ne trezim!

Pentru că România este o ţară de construit!

Marele Proiect pentru Renaşterea Naţiunii Române nu este obligaţia doar a unui singur Om. Este o datorie pentru poporul însuşi! Şi el trebuie să şi-o împlinească! *
Mişcarea Naţională Civică,

acţionând în numele acestor obligaţii, în spiritul loialităţii necondiţionate faţă de Poporul Român, se angajează total pentru promovarea valorilor şi intereselor fundamentale ale naţiunii, pentru întărirea spiritului de solidaritate naţională, pentru afirmarea inteligentă a conceptului de românism şi românitate atât în spaţiul de existenţă al naţiunii române cât şi în dialogul universal cu celelalte popoare.
Mişcarea Naţională Civică luptă pentru revigorarea fondului spiritual al naţiunii, pentru o morală socială sănătoasă prin educaţia indivizilor săi şi pentru redobândirea încrederii în justiţie şi dreptatea socială.
Mişcarea Naţională Civică se angajează fără echivoc pentru combaterea activă şi severă, prin atitudine civică angajată, a oricăror manifestări retrograde din viaţa publică ale căror consecinţe negative se răsfrâng asupra educaţiei şi moralei individului şi comunităţii.
Mişcarea Naţională Civică, înţelegând provocările începutului de secol asupra condiţiei umane, se pronunţă pentru o nouă educaţie a tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de tradiţie, dar în deplină sincronizare cu dezvoltarea universală, ştiinţifică şi umanistă.
Mişcarea Naţională Civică, plecând de la preceptele moralei creştine, configurează şi susţine modelul românesc de convieţuire, etnică şi confesională, şi respinge totodată manifestarea oricărui act de discriminare asupra poporului român, indiferent din partea cui ar veni el.
Mişcarea Naţională Civică consideră că se impune, ca o necesitate vitală, recuperarea economică a României, pentru scoaterea din sărăcie a poporul român, prin finalizarea rapidă a procesului de tranziţie, care, din nefericire, a devenit sursă de corupţie generalizată şi metodă de spoliere oficializată. Dezvoltarea Economică Durabilă constituie condiţia primordială de supravieţuire a Naţiunii Române şi necesită punerea în valoare, cu titlu autohton, a resurselor umane, materiale, financiare, de timp şi de inteligenţă, astfel încât să se producă, să se întreţină şi să se dezvolte prosperitatea suficientă a individului-cetăţean.
Mişcarea Naţională Civică se pronunţă pentru consolidarea securităţii individuale ca premisă pentru protejarea bunului cel mai de preţ al omului: viaţa. Protecţia vieţii omului şi asigurarea condiţiilor manifestării sale libere dar şi responsabile, reprezintă raţiunea fundamentală prin care rolul statului trebuie reconsiderat, el devenind principalul integrator al naţiunii, partenerul comunităţilor locale şi cel mai important prestator de servicii către individ.
Mişcarea Naţională Civică, luând act de marile provocări la adresa securităţii statelor-naţiuni, militează pentru realizarea Puterii Armate a Naţiunii, astfel încât aceasta să fie credibilă prin structurile sale proprii şi descurajantă prin apartenenţa la Sistemul European de Securitate Integrată.

Mişcarea Naţională Civică

cheamă pe toţi cei care, prin voinţă proprie şi deplină libertate de conştiinţă, recunosc şi îşi însuşesc principiile fundamentale expuse mai sus şi înţeleg să contribuie la realizarea scopurilor şi obiectivelor sale prin implicare directă şi dezinteresată. Este timpul ca adevăratele valori naţionale să se facă cunoscute prin vocea pertinentă şi de bun simţ a acelora care, cu demnitate şi discreţie, îşi asumă cu bărbăţie şi spirit de sacrificiu, marile răspunderi ale vremurilor viitoare.

Piteşti, 03 octombrie 2013

MISCAREA NATIONALA CIVICA

Leave your comment