FSCR - Impreuna vom salva Romania!
08
mart.

Act Constituire


 ACT DE CONSTITUIRE

al

Federaţiei SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ

 

Art. 1  Federaţia “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” denumită mai jos Federaţia sau SCR, se înfiinţează ca organizaţie cu personalitate juridică, neguvernamentală, non-profit şi nepolitică, reprezentativă, la nivel naţional, în baza prevederilor Ordonanţei 26 / 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 39/31.01.2000, modificată prin Legea nr. 246/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 656/25.07.2005, privind Asociaţiile, Fundaţiile şi Federaţiile, şi va funcţiona în condiţiile legislaţiei în vigoare şi ale prezentului Statut.

Art. 2  În temeiul dreptului constituţional la asociere, următorii membrii fondatori consimt la constituirea Federaţiei  “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” în condiţiile Legii, ale Statutului propriu şi prezentului Act de Constituire:

1)    Federaţia Asociaţiilor de Pensionari din Sistemul Public – F.A.P.S.P. – , cu sediul în Piteşti, Pasajul Teiuleanu, Bl. 48, Sc. C, Demisol, Jud. Argeş, reprezentată prin domnul Dumitru DINCĂ, în calitate de preşedinte;

2)    Asociaţia pentru Siguranţa Cetăţeanului – A.S.C., cu sediul în Bucureşti, str. Triumfului nr. 51, sector 1, reprezentată prin domnul Ştefan Tiberiu NOVAC, în calitate de preşedinte;

3)       Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară – F.S.I.A. – cu sediul în Bucureşti,   P-ţa. Walter Mărăcineanu, Nr. 1-3, Et. 1, Camera 115, Sector 1, reprezentată de domnul Dragoş FRUMOSU în calitate de preşedinte.

4)    Confederaţia Patronală a Industriei Serviciilor şi Comerţului din România – C.P.I.S.C. – cu sediul în Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză, Nr. 15, reprezentată prin domnul Andrei DUMITRU, în calitate de vicepreşedinte;

5)    Sindicatul Servicii Video & Conexe, cu sediul în Bucureşti, Str. Clucerului, Nr. 16, Sectorul 1, reprezentată prin domnul Ionel CHIRCU în calitate de preşedinte;

6)    Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie – S.U.N.E. -, cu sediul în Bucureşti, Str. Splaiul Unirii, Nr. 313, Sectorul 3, reprezentată prin domnul Nicolae OLARIU în calitate de preşedinte;

7)    Asociaţia pentru Securitate la Incendiu, cu sediul în Bucureşti, str. Italiană nr.13, et. 3, ap 10, sector 2 Bucureşti, reprezentată de dl. Adrian STANCU, în calitate de preşedinte;

8)       Asociaţia Pro – Junior cu sediul în Bucureşti,Str. Eroii Sanitari, Nr. 29-31, Sector 5, reprezentată prin domnul Adrian IZVORANU în calitate de preşedinte;

9)       Asocioaţia de Vexilologie “TRICOLORUL” cu sediul în Rm. Vâlcea, Str. A.I.Cuza, Nr. 5, Jud. Rm.Vâlcea, reprezentată prin domnul Gheorghe ROTARU, în calitate de preşedinte.

Art. 3  Scopul Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”  este de a organiza şi susţine un cadru de identificare, coordonare, comunicare, exprimare şi acţiune civică eficientă şi coerentă în sprijinul intereselor comune şi legitime ale tuturor grupurilor sociale organizate (non-profit, non-politice şi non-guvernamentale) din România, în condiţiile Legii şi prevederilor prezentului Statut.

Art. 4  Denumirea organizaţiei este SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ  (denumită mai jos Federaţia sau SCR) şi va fi înscrisă pe toate documentele emise de aceasta, pe sigiliul Federaţiei, fanioane, publicaţii proprii şi alte însemne identitare.

Art.5  1 ) Federaţia “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” are sediul social în Piteşti, cod postal 110043, str. Pasaj Teiuleanu,  bl. 48, sc. C, demisol, şi îşi desfăşoară activitatea la nivel local, naţional şi internaţional.

Art.6  Durata de funcţionare a Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ” ,este  nedeterminată. Art. 7  La data constituirii Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”, patrimoniul iniţial este de 1000 lei, provenit din aportul în numerar, consemnat în acest scop de membrii fondatori, în cote egale de câte 100 lei.

Art.8  Componenţa nominală a celor dintâi organe de  conducere, administrare şi control ale Federaţiei sunt:

Adunarea generală constituită din reprezentanţii membrilor fondatori, semnatari ai prezentului Act de Constituire.

a)       Consiliul Director constituit din următorii membri:

1. Ionel STANCA                          6. Adrian STANCU                  11.

2. Ştefan Tiberiu NOVAC             7. Adrian IZVORANU               12.

3. Dragoş FRUMOSU                  8. Nicolae OLARIU                   13.

4. Andrei DUMITRU                     9. Gheorghe ROTARU             14.

5. Ionel CHIRCU                        10.                                              15.

 

c)   Preşedintele ales de Consiliul Director în prima şedinţă de constituire;

d)  Cenzor: …

Art. 9  Domnul Dumitru DINCĂ, legitimat cu C.I. seria AS, nr. 161164, C.N.P. 1550511034975, cu domiciliul în Municipiul Piteşti, Str. Exerciţiu, Bl. A 3, Sc. C, Et. 2, Ap. 6, Jud. Argeş, este împuternicit să urmărească procedura de dobândire a personalităţii juridice a Federaţiei “SOCIETATEA  CIVILĂ  ROMÂNEASCĂ”, semnarea contractului de sediu şi deschiderea contului bancar.

Art. 10  Se aprobă Statutul Federaţiei “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”,

 

Semnătura şi ştampila  membrilor fondatori,

 

1. Dincă DUMITRU                                        6. Adrian  STANCU

 

2.  Ştefan Tiberiu NOVAC                            7. Adrian  IZVORANU

 

3.  Dragoş FRUMOSU                                 8. Nicolae OLARIU

 

4.  Andrei DUMITRU                                    9. Gheorghe ROTARU

 

5.  Ionel CHIRCU

 

 

.

 

Leave your comment